வெள்ளி, மே 27, 2011

வள்ளலார் பாடல்கள்
கலைநிறை கணபதி சரணஞ் சரணம் 

கஜமுக குணபதி சரணஞ் சரணம்

தலைவநின் இணையடி சரணஞ் சரணம்

சரவண பவகுக சரணஞ் சரணம்

சிலைமலை யுடையவ சரணஞ் சரணம்

சிவசிவ சிவசிவ சரணஞ் சரணம்

உலைவறும் ஒருபரை சரணஞ் சரணம்

உமைசிவை அம்பிகை சரணஞ் சரணம்
கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக