செவ்வாய், பிப்ரவரி 21, 2017

பாம்பன் சுவாமிகள் அருளிய குமாரஸ்தவம் 

                       சண்முக பெருமானின் பரி பூரண அருளை பெறுவதற்கு மகான் ஸ்ரீ பாம்பன் சுவாமிகள் அருளியது ஆகும் இதை பாராயணம் செய்வோர்கள் இத்தாராணியில் எல்லா நலன்களும் கிடைக்க பெறுவார்கள்  . 

குமாரஸ்தவம் விளக்கவுரை 

1. ஓம் ஷண்முக பதயே நமோ நம:
ஆறுமுக தலைவனுக்குப் போற்றி போற்றி.
2. ஓம் ஷண்மத பதயே நமோ நம:
ஆறுவகை சமயங்களின் தலைவனுக்குப் வணக்கம்.
3. ஓம் ஷட்க்ரீவ பதயே நமோ நம:
ஆறு கழுத்துக்களையுடைய தலைவனுக்கு வணக்கம்.
4. ஓம் ஷட்க்ரீட பதயே நமோ நம:
ஆறு கிரீடங்களை (முடிகளை) அணிந்துள்ள தலைவனுக்கு வணக்கம்.
5. ஓம் ஷட்கோன பதயே நமோ நம:
அறுகோண (சக்கரத்தில் எழுந்தருளியுள்ள) தலைவனுக்கு வணக்கம்.
6. ஓம் ஷட்கோச பதயே நமோ நம:
ஆறு தோத்திர நூல்களின் தலைவனுக்கு வணக்கம்.
7. ஓம் நவநிதி பதயே நமோ நம:
ஒன்பது வகையான நிதிகளின் தலைவனுக்கு வணக்கம்.
8. ஓம் சுபநிதி பதயே நமோ நம:
பேரின்ப முக்தி நிலையத் தலைவனுக்கு வணக்கம்.
9. ஓம் நரபதி பதயே நமோ நம:
அரசர் தலைவனுக்கு வணக்கம் (நரபதி - மக்கள் அரசன்).
10. ஓம் ஸுரபதி பதயே நமோ நம:
தேவ ராஜனான தேவேந்திரனுக்கும் மகா தேவனான சிவனாருக்கும் முறையே ஆட்சியையும் உபதேசமும் அளித்த அண்ணலான சுரபதிக்கு வணக்கம்.
11. ஓம் நடச்சிவ பதயே நமோ நம:
கூத்தப் பிரானான அறுமுகச் சிவனாருக்கு வணக்கம்.
12. ஓம் ஷடக்ஷர பதயே நமோ நம:
ஆறெழுத்து இறைவனுக்கு அநேக வணக்கம்.
13. ஓம் கவிராஜ பதயே நமோ நம:
கவிராஜ ராஜனாகிய தலைவனுக்கு வணக்கம்.
14. ஓம் தபராஜ பதயே நமோ நம:
தவத்தினருக்கு அரசான தலைவனுக்கு வணக்கம்.
15. ஓம் இஹபர பதயே நமோ நம:
இவ்வுலகத்திற்கும் மறுமையிலடையும் சுவர்க்கம் முதலிய உலகத்திற்கும் தலைவனான குமரனுக்கு வணக்கம்.
16. ஓம் புகழ்முநி பதயே நமோ நம:
திருப்புகழ் பாடிய முனிவராகிய அருணகிரினாதருடைய தலைவனுக்கு வணக்கம்.
17. ஓம் ஜயஜய பதயே நமோ நம:
வெற்றி மிக்க இறைவனுக்கு வணக்கம்.
18. ஓம் நயநய பதயே நமோ நம:
மிக்க இனிமையைச் செய்யும் தலைவனுக்கு வணக்கம்.
19. ஓம் மஞ்சுள பதயே நமோ நம:
அழகு குருவான தலைவனுக்கு வணக்கம்.
20. ஓம் குஞ்சரீ பதயே நமோ நம:
தேவகுஞ்சரி என்னும் தெய்வானை அம்மையின் தலைவனுக்கு வணக்கம்.
21. ஓம் வல்லீ பதயே நமோ நம:
வள்ளியம்மை தலைவனுக்கு வணக்கம்.
22. ஓம் மல்ல பதயே நமோ நம:
மல் போரில் வல்ல தலைவனுக்கு வணக்கம்.
23. ஓம் அஸ்த்ர பதயே நமோ நம:
வேல் முதலிய தெய்வப் படைகளின் தலைவனுக்கு வணக்கம்.
24. ஓம் சஸ்த்ர பதயே நமோ நம:
சாஸ்திரங்கள் என்ற கைவிடாப் படைகளின் தலைவனுக்கு வணக்கம்.
25. ஓம் ஷஷ்டி பதயே நமோ நம:
சஷ்டி திதியில் அமைந்த கந்த விரதத் தலைவனுக்கு வணக்கம்.
26. ஓம் இஷ்டி பதயே நமோ நம:
(வேள்வி) யாகத் தலைவனுக்கு வணக்கம்.
27. ஓம் அபேத பதயே நமோ நம:
வேற்றுமையற்ற தலைவனுக்கு வணக்கம்.
28. ஓம் ஸுபோத பதயே நமோ நம:
மெய்யுணர்வு அருளும் தலைவனுக்கு வணக்கம்.
29. ஓம் (வ்) வியூஹ பதயே நமோ நம: 
(சேனைகளின்) அணிவகுப்புத் தலைவனுக்கு வணக்கம்.
30. ஓம் மயூர பதயே நமோ நம:
மயூர நாதனுக்கு வணக்கம்.
31. ஓம் பூத பதயே நமோ நம:
பூதங்களின் தலைவனுக்கு வணக்கம்.
32. ஓம் வேத பதயே நமோ நம:
வேதநாதனுக்கு வணக்கம்.
33. ஓம் புராண பதயே நமோ நம:
பழமையான (புராணங்களுக்குத்) தலைவனுக்கு வணக்கம்.
34. ஓம் (ப்) பிராண பதயே நமோ நம:
ஆன்ம நாதனுக்கு வணக்கம்.
35. ஓம் பக்த பதயே நமோ நம:
அடியார்களின் தலைவனுக்கு வணக்கம்.
36. ஓம் முக்த பதயே நமோ நம:
பாச பந்தங்களில் இருந்து விடுபட்டவர்களுடைய தலைவனுக்கு வணக்கம்.
37. ஓம் அகார பதயே நமோ நம:
38. ஓம் உகார பதயே நமோ நம:
39. ஓம் மகார பதயே நமோ நம:
மூல மந்திரமாகிய "ஓம்" என்ற பிரணவம் அகரம், உகரம், மகரம் என்று பிரியும். இம்மூன்று ஒலிகளும் முறையே ஆக்கல் , காத்தல், அழித்தல் என்ற மூன்று தொழில்களையும் அவற்றை செய்யும் அயன், அரி, அரன் என்ற மும்மூர்த்திகளையும் உணர்த்தும். அந்த மும்மூர்த்திகளையும் அதிஷ்டித்து நிற்கும் முருகனே மூவர் தேவாதிகள் தம்பிரான் ஆவான். அவனே பிரணவ வைசியன் என்க.
40. ஓம் விகாச பதயே நமோ நம:
எங்கும் துன்றி நிறைந்த இறைவனான குகபதிக்கு வணக்கம்.
41. ஓம் ஆதி பதயே நமோ நம:
எல்லாவற்றிற்கும் முதற் காரணமாகிய தலைவனுக்கு வணக்கம்.
42. ஓம் பூதி பதயே நமோ நம:
சகல ஐஸ்வரியங்களுக்கும் அண்டங்களுக்கும் நாயகனுக்கு வணக்கம்.
43. ஓம் அமார பதயே நமோ நம:
மாரவேளை எரித்த மாதேவருக்குத் தலைவனுக்கு வணக்கம்.
44. ஓம் குமார பதயே நமோ நம:
குமாரனாகிய பிரானுக்கு வணக்கம்.

     குரு பாம்பன் சுவாமிகள் மலரடி சரணம் . 


                                    சிவமேஜெயம்- திருவடிமுத்துகிருஷ்ணன் 


சிவத்தை போற்றுவோம் !!  சித்தர்களை போற்றுவோம் !!