சனி, ஜனவரி 31, 2015
மகான் ஸ்ரீ இராமகிருஷ்ண பரம ஹம்சரின் ஆன்மீக விளக்கம் 

     
             ஒரு சமயம் பக்தர் ஒருவர் கடவுளுக்கு உருவம் உண்டா இல்லையா என்று கேட்டார் .


                       அதற்கு பரமஹம்சர் அந்த பக்தரிடம் ,


           இறைவன் உருவம் உள்ளவர் . அதே போல் உருவம் இல்லாதவர் இரண்டும் அவர்தான் . அதாவது நீரும் பனிக்கட்டியும் போல என்றார் . பக்தர் தனக்கு புரியவில்லை விளக்கமாக கூறும் படி கேட்டுக் கொண்டார்  .

     கடவுள் கண்ணுக்கு எட்டாத எங்கும் வியாபித்து இருக்கும் பெரும்  கடல் போன்றவன் . அந்த கடலும் சூழலுக்கு ஏற்ப சில இடங்களில் அதீத குளிர்ச்சியின் காரணமாக பனிக்கட்டிகளாக  உறைந்து வெவ்வேறு வடிவங்களில் காணப்படும் . பின் வெப்பத்தின் காரணமாக உருகி கடலோடு ஒன்றி விடும் . பனிக்கட்டியும் கடல் தான் நீரும் கடல் தான் . அதேபோல இறைவனும் பக்தியின் குளிர்ச்சியால் பல்வேறு வடிவங்களில் காட்சி கொடுக்கிறான் . ஞானம் என்ற வெம்மை வெளிப்படும் போது அவனும் வடிவம் இல்லாதவனாக இருக்கிறான் . சாதாரண நிலையில் இருக்கும் பக்தனுக்கு உருவம் தேவைப்படுகிறது எல்லாம் கடந்த ஞானிகளுக்கு அது தேவை இல்லை என்று விளக்கம் கொடுத்தார் .                                       -  சிவமேஜெயம் திருவடி முத்துகிருஷ்ணன்     சிவத்தை போற்றுவோம் !!!  சித்தர்களை போற்றுவோம் !!!


     


   


           

வெள்ளி, ஜனவரி 30, 2015


எங்கும் நிறைந்த என் அப்பனின் அழகான ஆயிரம் பெயர்கள் 

சிவனின் 1000 தமிழ்ப் பெயர்கள்..!
Adaikkalam Kaththan - அடைக்கலம் காத்தான்

Adaivarkkamudhan - அடைவார்க்கமுதன்


Adaivorkkiniyan - அடைவோர்க்கினியன்


Adalarasan - ஆடலரசன்


Adalazagan - ஆடலழகன்


Adalerran - அடலேற்றன்

Adalvallan - ஆடல்வல்லான்


Adalvidaippagan - அடல்விடைப்பாகன்


Adalvidaiyan - அடல்விடையான்


Adangakkolvan - அடங்கக்கொள்வான்


Adarchadaiyan - அடர்ச்சடையன்


Adarko - ஆடற்கோ


Adhaladaiyan - அதலாடையன்


Adhi - ஆதி


Adhibagavan - ஆதிபகவன்


Adhipuranan - ஆதிபுராணன்


Adhiraiyan - ஆதிரையன்


Adhirthudiyan - அதிர்துடியன்


Adhirunkazalon - அதிருங்கழலோன்


Adhiyannal - ஆதியண்ணல்


Adikal - அடிகள்


Adiyarkkiniyan - அடியார்க்கினியான்


Adiyarkkunallan - அடியார்க்குநல்லான்


Adumnathan - ஆடும்நாதன்


Agamabodhan - ஆகமபோதன்


Agamamanon - ஆகமமானோன்


Agamanathan - ஆகமநாதன்


Aimmukan - ஐம்முகன்


Aindhadi - ஐந்தாடி


Aindhukandhan - ஐந்துகந்தான்


Ainniraththannal - ஐந்நிறத்தண்ணல்


Ainthalaiyaravan - *ஐந்தலையரவன்


Ainthozilon - ஐந்தொழிலோன்


Aivannan - ஐவண்ணன்

Aiyamerpan - ஐயமேற்பான்


Aiyan - ஐயன்


Aiyar - ஐயர்


Aiyaranindhan - ஐயாறணிந்தான்


Aiyarrannal - ஐயாற்றண்ணல்


Aiyarrarasu - ஐயாற்றரசு


Akandan - அகண்டன்


Akilankadandhan - அகிலங்கடந்தான்


Alagaiyanrozan - அளகையன்றோழன்


Alakantan - ஆலகண்டன்


Alalamundan - ஆலாலமுண்டான்


Alamarchelvan - ஆலமர்செல்வன்


Alamardhevan - ஆலமர்தேன்


Alamarpiran - ஆலமர்பிரான்


Alamidarran - ஆலமிடற்றான்


Alamundan - ஆலமுண்டான்


Alan - ஆலன்


Alaniizalan - ஆலநீழலான்


Alanthurainathan - ஆலந்துறைநாதன்


Alappariyan - அளப்பரியான்


Alaramuraiththon - ஆலறமுறைத்தோன்


Alavayadhi - ஆலவாய்ஆதி


Alavayannal - ஆலவாயண்ணல்


Alavilan - அளவிலான்


Alavili - அளவிலி


Alavilpemman - ஆலவில்பெம்மான்


Aliyan - அளியான்


Alnizarkadavul - ஆல்நிழற்கடவுள்


Alnizarkuravan - ஆல்நிழற்குரவன்


Aluraiadhi - ஆலுறைஆதி


Amaivu - அமைவு


Amaiyanindhan - ஆமையணிந்தன்


Amaiyaran - ஆமையாரன்


Amaiyottinan - ஆமையோட்டினன்


Amalan - அமலன்


Amararko - அமரர்கோ


Amararkon - அமரர்கோன்


Ambalakkuththan - அம்பலக்கூத்தன்


Ambalaththiisan - அம்பலத்தீசன்


Ambalavan - அம்பலவான்


Ambalavanan - அம்பலவாணன்


Ammai - அம்மை


Amman - அம்மான்


Amudhan - அமுதன்


Amudhiivallal - அமுதீவள்ளல்


Anaiyar - ஆனையார்


Anaiyuriyan - ஆனையுரியன்


Anakan - அனகன்


Analadi - அனலாடி


Analendhi - அனலேந்தி


Analuruvan - அனலுருவன்


Analviziyan - அனல்விழியன்


Anandhakkuththan - ஆனந்தக்கூத்தன்


Anandhan - ஆனந்தன்


Anangkan - அணங்கன்


Ananguraipangan - அணங்குறைபங்கன்


Anarchadaiyan - அனற்சடையன்


Anarkaiyan - அனற்கையன்


Anarrun - அனற்றூண்


Anathi - அனாதி


Anay - ஆனாய்


Anban - அன்பன்


Anbarkkanban - அன்பர்க்கன்பன்


Anbudaiyan - அன்புடையான்


Anbusivam - அன்புசிவம்


Andakai - ஆண்டகை


Andamurththi - அண்டமூர்த்தி


Andan - அண்டன்


Andan - ஆண்டான்


Andavan - ஆண்டவன்


Andavanan - அண்டவாணன்


Andhamillariyan - அந்தமில்லாரியன்


Andhivannan - அந்திவண்ணன்


Anekan - அனேகன்/அநேகன்


Angkanan - அங்கணன்


Anip Pon - ஆணிப் பொன்


Aniyan - அணியன்


Anna - அண்ணா


Annai - அன்னை


Annamalai - அண்ணாமலை


Annamkanan - அன்னம்காணான்


Annal - அண்ணல்


Anthamillan - அந்தமில்லான்


Anthamilli - அந்தமில்லி


Anthanan - அந்தணன்


Anthiran - அந்திரன்


Anu - அணு


Anychadaiyan - அஞ்சடையன்


Anychadiyappan - அஞ்சாடியப்பன்


Anychaikkalaththappan - அஞ்சைக்களத்தப்பன்


Anychaiyappan - அஞ்சையப்பன்


Anychezuththan - அஞ்செழுத்தன்


Anychezuththu - அஞ்செழுத்து


Appanar - அப்பனார்


Araamuthu - ஆராஅமுது


Aradharanilayan - ஆறாதாரநிலயன்


Araiyaniyappan - அறையணியப்பன்


Arakkan - அறக்கண்


Arakkodiyon - அறக்கொடியோன்


Aran - அரன்


Aranan - ஆரணன்


Araneri - அறநெறி


Aranivon - ஆறணிவோன்


Araravan - ஆரரவன்


Arasu - அரசு


Araththurainathan - அரத்துறைநாதன்


Aravachaiththan - அரவசைத்தான்


Aravadi - அரவாடி


Aravamudhan - ஆராவமுதன்


Aravan - அறவன்


Aravaniyan - அரவணியன்


Aravanychudi - அரவஞ்சூடி


Aravaraiyan - அரவரையன்


Aravarcheviyan - அரவார்செவியன்


Aravaththolvalaiyan - அரவத்தோள்வளையன்


Aravaziandhanan - அறவாழிஅந்தணன்


Aravendhi - அரவேந்தி


Aravidaiyan - அறவிடையான்


Arazagan - ஆரழகன்


Arccithan - அர்ச்சிதன்


Archadaiyan - ஆர்சடையன்


Areruchadaiyan - ஆறேறுச்சடையன்


Areruchenniyan - ஆறேறுச்சென்னியன்


Arikkumariyan - அரிக்குமரியான்


Arivaipangan - அரிவைபங்கன்


Arivan - அறிவன்


Arivu - அறிவு


Arivukkariyon - அறிவுக்கரியோன்


Ariya Ariyon - அரியஅரியோன்


Ariya Ariyon - அறியஅரியோன்


Ariyan - ஆரியன்


Ariyan - அரியான்


Ariyasivam - அரியசிவம்


Ariyavar - அரியவர்


Ariyayarkkariyan - அரியயற்க்கரியன்


Ariyorukuran - அரியோருகூறன்


Arpudhak Kuththan - அற்புதக்கூத்தன்


Arpudhan - அற்புதன்


Aru - அரு


Arul - அருள்


Arulalan - அருளாளன்


Arulannal - அருளண்ணல்


Arulchodhi - அருள்சோதி


Arulirai - அருளிறை


Arulvallal - அருள்வள்ளல்


Arulvallal Nathan - அருள்வள்ளல்நாதன்


Arulvallan - அருள்வல்லான்


Arumalaruraivan - அறுமலருறைவான்


Arumani - அருமணி

Arumporul - அரும்பொருள்


Arunmalai - அருண்மலை


Arunthunai - அருந்துணை


Aruran - ஆரூரன்


Arurchadaiyan - ஆறூர்ச்சடையன்


Arurmudiyan - ஆறூர்முடியன்


Arut Kuththan - அருட்கூத்தன்

Arutchelvan - அருட்செல்வன்


Arutchudar - அருட்சுடர்


Aruththan - அருத்தன்


Arutperunychodhi - அருட்பெருஞ்சோதி


Arutpizambu - அருட்பிழம்பு


Aruvan - அருவன்


Aruvuruvan - அருவுருவன்


Arvan - ஆர்வன்


Athikunan - அதிகுணன்


Athimurththi - ஆதிமூர்த்தி


Athinathan - ஆதிநாதன்


Athipiran - ஆதிபிரான்


Athisayan - அதிசயன்


Aththan - அத்தன்


Aththan - ஆத்தன்


Aththichudi - ஆத்திச்சூடி


Atkondan - ஆட்கொண்டான்


Attugappan - ஆட்டுகப்பான்


Attamurthy - அட்டமூர்த்தி


Avanimuzudhudaiyan - அவனிமுழுதுடையான்


Avinasi - அவிநாசி


Avinasiyappan - அவிநாசியப்பன்


Avirchadaiyan - அவிர்ச்சடையன்


Ayavandhinathan - அயவந்திநாதன்


Ayirchulan - அயிற்சூலன்


Ayizaiyanban - ஆயிழையன்பன்


Azagukadhalan - அழகுகாதலன்


Azakan - அழகன்


Azal Vannan - அழல்வண்ணன்


Azalarchadaiyan - அழலார்ச்சடையன்


Azalmeni - அழல்மேனி

Azarkannan - அழற்கண்ணன்


Azarkuri - அழற்குறி


Azicheydhon - ஆழிசெய்தோன்


Azi Indhan - ஆழி ஈந்தான்


Azivallal - ஆழிவள்ளல்


Azivilan - அழிவிலான்


Aziyan - ஆழியான்


Aziyar - ஆழியர்


Aziyarulndhan - ஆழியருள்ந்தான்


Bagampennan - பாகம்பெண்ணன்


Bagampenkondon - பாகம்பெண்கொண்டோன்


Budhappadaiyan - பூதப்படையன்


Budhavaninathan - பூதவணிநாதன்


Buvan - புவன்


Buvanankadandholi - புவனங்கடந்தொளி


Chadaimudiyan - சடைமுடியன்


Chadaiyan - சடையன்


Chadaiyandi - சடையாண்டி


Chadaiyappan - சடையப்பன்


Chalamanivan - சலமணிவான்


Chalamarchadaiyan - சலமார்சடையன்


Chalanthalaiyan - சலந்தலையான்


Chalanychadaiyan - சலஞ்சடையான்


Chalanychudi - சலஞ்சூடி


Chandhavenpodiyan - சந்தவெண்பொடியன்


Changarthodan - சங்கார்தோடன்


Changarulnathan - சங்கருள்நாதன்


Chandramouli - சந்ரமௌலி


Chargunanathan - சற்குணநாதன்


Chattainathan - சட்டைநாதன்


Chattaiyappan - சட்டையப்பன்


Chekkarmeni - செக்கர்மேனி


Chemmeni - செம்மேனி


Chemmeni Nathan - செம்மேனிநாதன்


Chemmeniniirran - செம்மேனிநீற்றன்


Chemmeniyamman - செம்மேனியம்மான்


Chempavalan - செம்பவளன்


Chemporchodhi - செம்பொற்சோதி


Chemporriyagan - செம்பொற்றியாகன்


Chemporul - செம்பொருள்


Chengkankadavul - செங்கன்கடவுள்


Chenneriyappan - செந்நெறியப்பன்


Chenychadaiyan - செஞ்சடையன்


Chenychadaiyappan - செஞ்சடையப்பன்


Chenychudarchchadaiyan - செஞ்சுடர்ச்சடையன்


Cherakkaiyan - சேராக்கையன்


Chetchiyan - சேட்சியன்


Cheyizaibagan - சேயிழைபாகன்


Cheyizaipangan - சேயிழைபங்கன்


Cheyyachadaiyan - செய்யச்சடையன்


Chirrambalavanan - சிற்றம்பலவாணன்


Chiththanathan - சித்தநாதன்


Chittan - சிட்டன்


Chivan - சிவன்


Chodhi - சோதி


Chodhikkuri - சோதிக்குறி


Chodhivadivu - சோதிவடிவு


Chodhiyan - சோதியன்


Chokkalingam - சொக்கலிங்கம்


Chokkan - சொக்கன்


Chokkanathan - சொக்கநாதன்


Cholladangan - சொல்லடங்கன்


Chollarkariyan - சொல்லற்கரியான்


Chollarkiniyan - சொல்லற்கினியான்


Chopura Nathan - சோபுரநாதன்


Chudalaippodipusi - சுடலைப்பொடிபூசி


Chudalaiyadi - சுடலையாடி


Chudar - சுடர்


Chudaramaimeni - சுடரமைமேனி


Chudaranaiyan - சுடரனையான்


Chudarchadaiyan - சுடர்ச்சடையன்


Chudarendhi - சுடரேந்தி


Chudarkkannan - சுடர்க்கண்ணன்


Chudarkkozundhu - சுடர்க்கொழுந்து


Chudarkuri - சுடற்குறி


Chudarmeni - சுடர்மேனி


Chudarnayanan - சுடர்நயனன்


Chudaroli - சுடரொளி


Chudarviduchodhi - சுடர்விடுச்சோதி


Chudarviziyan - சுடர்விழியன்


Chulaithiirththan - சூலைதீர்த்தான்


Chulamaraiyan - சூலமாரையன்


Chulappadaiyan - சூலப்படையன்


Dhanu - தாணு


Dhevadhevan - தேவதேவன்


Dhevan - தேவன்


Edakanathan - ஏடகநாதன்


Eduththapadham - எடுத்தபாதம்


Ekamban - ஏகம்பன்


Ekapathar - ஏகபாதர்


Eliyasivam - எளியசிவம்


Ellaiyiladhan - எல்லையிலாதான்


Ellamunarndhon - எல்லாமுணர்ந்தோன்


Ellorkkumiisan - எல்லோர்க்குமீசன்


Emperuman - எம்பெருமான்


Enakkomban - ஏனக்கொம்பன்


Enanganan - ஏனங்காணான்


Enaththeyiran - ஏனத்தெயிறான்


Enavenmaruppan - ஏனவெண்மருப்பன்


Engunan - எண்குணன்


Enmalarchudi - எண்மலர்சூடி


Ennaththunaiyirai - எண்ணத்துனையிறை


Ennattavarkkumirai - எந்நாட்டவர்க்குமிறை


Ennuraivan - எண்ணுறைவன்


Ennuyir - என்னுயிர்


Enrumezilan - என்றுமெழிலான்


Enthai - எந்தை


Enthay - எந்தாய்


En Tholar - எண் தோளர்


Entolan - எண்டோளன்


Entolavan - எண்டோளவன்


Entoloruvan - எண்டோளொருவன்


Eramarkodiyan - ஏறமர்கொடியன்


Ereri - ஏறெறி


Eripolmeni - எரிபோல்மேனி


Eriyadi - எரியாடி


Eriyendhi - எரியேந்தி


Erran - ஏற்றன்


Erudaiiisan - ஏறுடைஈசன்


Erudaiyan - ஏறுடையான்


Erudheri - எருதேறி


Erudhurvan - எருதூர்வான்


Erumbiisan - எரும்பீசன்


Erurkodiyon - ஏறூர்கொடி
யோன்


Eruyarththan - ஏறுயர்த்தான்

Eyilattan - எயிலட்டான்


Eyilmunreriththan - எயில்மூன்றெரித்தான்


Ezhaipagaththan - ஏழைபாகத்தான்


Ezukadhirmeni - எழுகதிமேனி


Ezulakali - ஏழுலகாளி


Ezuththari Nathan - எழுத்தறிநாதன்


Gangaichchadiayan - கங்கைச்சடையன்


Gangaiyanjchenniyan - கங்கையஞ்சென்னியான்


Gangaichudi - கங்கைசூடி


Gangaivarchadaiyan - கங்கைவார்ச்சடையன்


Gnanakkan - ஞானக்கண்


Gnanakkozunthu - ஞானக்கொழுந்து


Gnanamurththi - ஞானமூர்த்தி


Gnanan - ஞானன்


Gnananayakan - ஞானநாயகன்


Guru - குரு


Gurumamani - குருமாமணி


Gurumani - குருமணி


Idabamurvan - இடபமூர்வான்


Idaimarudhan - இடைமருதன்


Idaiyarrisan - இடையாற்றீசன்


Idaththumaiyan - இடத்துமையான்


Ichan - ஈசன்


Idili - ஈடிலி

Iirottinan - ஈரோட்டினன்


Iisan - ஈசன்


Ilakkanan - இலக்கணன்


Ilamadhichudi - இளமதிசூடி


Ilampiraiyan - இளம்பிறையன்


Ilangumazuvan - இலங்குமழுவன்


Illan - இல்லான்


Imaiyalkon - இமையாள்கோன்


Imaiyavarkon - இமையவர்கோன்


Inaiyili - இணையிலி


Inamani - இனமணி


Inban - இன்பன்


Inbaniingan - இன்பநீங்கான்


Indhusekaran - இந்துசேகரன்


Indhuvaz Chadaiyan - இந்துவாழ்சடையன்


Iniyan - இனியன்


Iniyan - இனியான்


Iniyasivam - இனியசிவம்


Irai - இறை


Iraivan - இறைவன்


Iraiyan - இறையான்


Iraiyanar - இறையனார்


Iramanathan - இராமநாதன்


Irappili - இறப்பிலி


Irasasingkam - இராசசிங்கம்


Iravadi - இரவாடி


Iraviviziyan - இரவிவிழியன்


Irilan - ஈறிலான் 


Iruvareththuru - இருவரேத்துரு


Iruvarthettinan - இருவர்தேட்டினன்


Isaipadi - இசைபாடி


Ittan - இட்டன்


Iyalbazagan - இயல்பழகன்


Iyamanan - இயமானன்


Kadaimudinathan - கடைமுடிநாதன்


Kadalvidamundan - கடல்விடமுண்டான்


Kadamba Vanaththirai - கடம்பவனத்திறை


Kadavul - கடவுள்


Kadhir Nayanan - கதிர்நயனன்


Kadhirkkannan - கதிர்க்கண்ணன்


Kaichchinanathan - கைச்சினநாதன்


Kalabayiravan - காலபயிரவன்


Kalai - காளை


Kalaikan - களைகண்


Kalaippozudhannan - காலைப்பொழுதன்னன்


Kalaiyan - கலையான்


Kalaiyappan - காளையப்பன்


Kalakalan - காலகாலன்


Kalakandan - காளகண்டன்


Kalarmulainathan - களர்முளைநாதன்


Kalirruriyan - களிற்றுரியன்


Kalirrurivaipporvaiyan - களிற்றுரிவைப்போர்வையான்


Kallalnizalan - கல்லால்நிழலான்


Kalvan - கள்வன்


Kamakopan - காமகோபன்


Kamalapathan - கமலபாதன்


Kamarkayndhan - காமற்காய்ந்தான்


Kanaladi - கனலாடி


Kanalarchadaiyan - கனலார்ச்சடையன்


Kanalendhi - கனலேந்தி


Kanalmeni - கனல்மேனி


Kanalviziyan - கனல்விழியன்


Kananathan - கணநாதன்

Kanarchadaiyan - கனற்ச்சடையன்


Kanchumandhanerriyan - கண்சுமந்தநெற்றியன்


Kandan - கண்டன்


Kandthanarthathai - கந்தனார்தாதை


Kandikaiyan - கண்டிகையன்


Kandikkazuththan - கண்டிக்கழுத்தன்


Kangkalar - கங்காளர்


Kangkanayakan - கங்காநாயகன்


Kani - கனி


Kanichchivanavan - கணிச்சிவாணவன்


Kanmalarkondan - கண்மலர்கொண்டான்


Kanna - கண்ணா


Kannalan - கண்ணாளன்


Kannayiranathan - கண்ணாயிரநாதன்


Kannazalan - கண்ணழலான்


Kannudhal - கண்ணுதல்


Kannudhalan - கண்ணுதலான்


Kantankaraiyan - கண்டங்கறையன்


Kantankaruththan - கண்டங்கருத்தான்


Kapalakkuththan - காபாலக்கூத்தன்


Kapali - கபாலி


Kapali - காபாலி


Karaikkantan - கறைக்கண்டன்


Karaimidarran - கறைமிடற்றன்


Karaimidarrannal - கறைமிடற்றண்ணல்


Karanan - காரணன்


Karandthaichchudi - கரந்தைச்சூடி


Karaviiranathan - கரவீரநாதன்


Kariyadaiyan - கரியாடையன்


Kariyuriyan - கரியுரியன்


Karpaganathan - கற்பகநாதன்


Karpakam - கற்பகம்


Karraichchadaiyan - கற்றைச்சடையன்


Karraivarchchadaiyan - கற்றைவார்ச்சடையான்


Karumidarran - கருமிடற்றான்


Karuththamanikandar - கறுத்தமணிகண்டர்


Karuththan - கருத்தன்


Karuththan - கருத்தான்


Karuvan - கருவன்


Kathalan - காதலன்


Kattangkan - கட்டங்கன்


Kavalalan - காவலாளன்


Kavalan - காவலன்


Kayilainathan - கயிலைநாதன்


Kayilaikkizavan - கயிலைக்கிழவன்


Kayilaimalaiyan - கயிலைமலையான்


Kayilaimannan - கயிலைமன்னன்


Kayilaippadhiyan - கயிலைப்பதியன்


Kayilaipperuman - கயிலைபெருமான்


Kayilaivendhan - கயிலைவேந்தன்


Kayilaiyamarvan - கயிலையமர்வான்


Kayilaiyan - கயிலையன்


Kayilaiyan - கயிலையான்


Kayilayamudaiyan - கயிலாயமுடையான்


Kayilayanathan - கயிலாயநாதன்


Kazarchelvan - கழற்செல்வன்


Kedili - கேடிலி


Kediliyappan - கேடிலியப்பன்


Kezalmaruppan - கேழல்மறுப்பன்


Kezarkomban - கேழற்கொம்பன்


Kiirranivan - கீற்றணிவான்


Ko - கோ


Kodika Iishvaran - கோடிக்காஈச்வரன்


Kodikkuzagan - கோடிக்குழகன்


Kodukotti - கொடுகொட்டி


Kodumudinathan - கொடுமுடிநாதன்


Kodunkunrisan - கொடுங்குன்றீசன்


Kokazinathan - கோகழிநாதன்


Kokkaraiyan - கொக்கரையன்


Kokkiragan - கொக்கிறகன்


Kolachchadaiyan - கோலச்சடையன்


Kolamidarran - கோலமிடற்றன்


Koliliyappan - கோளிலியப்பன்


Komakan - கோமகன்


Koman - கோமான்


Kombanimarban - கொம்பணிமார்பன்


Kon - கோன்


Konraialangkalan - கொன்றை அலங்கலான்


Konraichudi - கொன்றைசூடி


Konraiththaron - கொன்றைத்தாரோன்


Konraivendhan - கொன்றைவேந்தன்


Korravan - கொற்றவன்


Kozundhu - கொழுந்து


Kozundhunathan - கொழுந்துநாதன்


Kudamuzavan - குடமுழவன்


Kudarkadavul - கூடற்கடவுள்


Kuduvadaththan - கூடுவடத்தன்


Kulaivanangunathan - குலைவணங்குநாதன்


Kulavan - குலவான்


Kumaran - குமரன்


Kumaranradhai - குமரன்றாதை


Kunakkadal - குணக்கடல்


Kunarpiraiyan - கூனற்பிறையன்


Kundalachcheviyan - குண்டலச்செவியன்


Kunra Ezilaan - குன்றாஎழிலான்


Kupilan - குபிலன்


Kuravan - குரவன்


Kuri - குறி


Kuriyilkuriyan - குறியில்குறியன்


Kuriyilkuththan - குறியில்கூத்தன்


Kuriyuruvan - குறியுருவன்


Kurram Poruththa Nathan - குற்றம்பொருத்தநாதன்


Kurran^Kadindhan - கூற்றங்கடிந்தான்


Kurran^Kayndhan - கூற்றங்காய்ந்தான்


Kurran^Kumaiththan - கூற்றங்குமத்தான்


Kurrudhaiththan - கூற்றுதைத்தான்


Kurumpalanathan - குறும்பலாநாதன்


Kurundhamarguravan - குருந்தமர்குரவன்


Kurundhamevinan - குருந்தமேவினான்


Kuththan - கூத்தன்


Kuththappiran - கூத்தபிரான்


Kuvilamakizndhan - கூவிளமகிழ்ந்தான்


Kuvilanychudi - கூவிளஞ்சூடி


Kuvindhan - குவிந்தான்


Kuzagan - குழகன்


Kuzaikadhan - குழைகாதன்


Kuzaithodan - குழைதோடன்


Kuzaiyadu Cheviyan - குழையாடுசெவியன்


Kuzarchadaiyan - குழற்ச்சடையன்


Machilamani - மாசிலாமணி


Madandhaipagan - மடந்தைபாகன்


Madavalbagan - மடவாள்பாகன்


Madha - மாதா


Madhavan - மாதவன்


Madhevan - மாதேவன்


Madhimuththan - மதிமுத்தன்


Madhinayanan - மதிநயனன்


Madhirukkum Padhiyan - மாதிருக்கும் பாதியன்


Madhivanan - மதிவாணன்


Madhivannan - மதிவண்ணன்


Madhiviziyan - மதிவிழியன்


Madhorubagan - மாதொருபாகன்


Madhupadhiyan - மாதுபாதியன்


Maikolcheyyan - மைகொள்செய்யன்


Mainthan - மைந்தன்


Maiyanimidaron - மையணிமிடறோன்


Maiyarkantan - மையார்கண்டன்


Makayan Udhirankondan - மாகாயன் உதிரங்கொண்டான்


Malaimadhiyan - மாலைமதியன்


Malaimakal Kozhunan - மலைமகள் கொழுநன்


Malaivalaiththan - மலைவளைத்தான்


Malaiyalbagan - மலையாள்பாகன்


Malamili - மலமிலி


Malarchchadaiyan - மலர்ச்சடையன்


Malorubagan - மாலொருபாகன்


Malvanangiisan - மால்வணங்கீசன்


Malvidaiyan - மால்விடையன்


Maman - மாமன்


Mamani - மாமணி


Mami - மாமி


Man - மன்


Manakkuzagan - மணக்குழகன்


Manalan - மணாளன்


Manaththakaththan - மனத்தகத்தான்


Manaththunainathan - மனத்துணைநாதன்


Manavachakamkadandhar - மனவாசகம்கடந்தவர்


Manavalan - மணவாளன்


Manavazagan - மணவழகன்


Manavezilan - மணவெழிலான்


Manchumandhan - மண்சுமந்தான்


Mandharachchilaiyan - மந்தரச்சிலையன்


Mandhiram - மந்திரம்


Mandhiran - மந்திரன்


Manendhi - மானேந்தி


Mangaibagan - மங்கைபாகன்


Mangaimanalan - மங்கைமணாளன்


Mangaipangkan - மங்கைபங்கன்


Mani - மணி


Manidan - மானிடன்


Manidaththan - மானிடத்தன்


Manikantan - மணிகண்டன்


Manikka Vannan - மாணிக்கவண்ணன்


Manikkakkuththan - மாணிக்கக்கூத்தன்


Manikkam - மாணிக்கம்


Manikkaththiyagan - மாணிக்கத்தியாகன்


Manmarikkaraththan - மான்மறிக்கரத்தான்


Manimidarran - மணிமிடற்றான்


Manivannan - மணிவண்ணன்


Maniyan - மணியான்


Manjchan - மஞ்சன்


Manrakkuththan - மன்றக்கூத்தன்


Manravanan - மன்றவாணன்


Manruladi - மன்றுளாடி


Manrulan - மன்றுளான்


Mapperunkarunai - மாப்பெருங்கருணை


Maraicheydhon - மறைசெய்தோன்


Maraikkattu Manalan - மறைக்காட்டு மணாளன்


Maraineri - மறைநெறி


Maraipadi - மறைபாடி


Maraippariyan - மறைப்பரியன்


Maraiyappan - மறையப்பன்


Maraiyodhi - மறையோதி


Marakatham - மரகதம்


Maraniiran - மாரநீறன்


Maravan - மறவன்

Marilamani - மாறிலாமணி


Marili - மாறிலி


Mariyendhi - மறியேந்தி


Markantalan - மாற்கண்டாளன்


Markaziyiindhan - மார்கழிஈந்தான்


Marrari Varadhan - மாற்றறிவரதன்


Marudhappan - மருதப்பன்


Marundhan - மருந்தன்


Marundhiisan - மருந்தீசன்


Marundhu - மருந்து


Maruvili - மருவிலி


Masarrachodhi - மாசற்றசோதி


Masaruchodhi - மாசறுசோதி


Masili - மாசிலி


Mathevan - மாதேவன்


Mathiyar - மதியர்


Maththan - மத்தன்


Mathuran - மதுரன்


Mavuriththan - மாவுரித்தான்


Mayan - மாயன்


Mazavidaippagan - மழவிடைப்பாகன்


Mazavidaiyan - மழவிடையன்


Mazuppadaiyan - மழுப்படையன்


Mazuvalan - மழுவலான்


Mazuvalan - மழுவாளன்


Mazhuvali - மழுவாளி


Mazhuvatpadaiyan - மழுவாட்படையன்


Mazuvendhi - மழுவேந்தி


Mazuvudaiyan - மழுவுடையான்


Melar - மேலர்


Melorkkumelon - மேலோர்க்குமேலோன்


Meruvidangan - மேருவிடங்கன்


Meruvillan - மேருவில்லன்


Meruvilviiran - மேருவில்வீரன்


Mey - மெய்


Meypporul - மெய்ப்பொருள்


Meyyan - மெய்யன்


Miinkannanindhan - மீன்கண்ணணிந்தான்


Mikkarili - மிக்காரிலி


Milirponnan - மிளிர்பொன்னன்


Minchadaiyan - மின்சடையன்


Minnaruruvan - மின்னாருருவன்


Minnuruvan - மின்னுருவன்


Mudhalillan - முதலில்லான்


Mudhalon - முதலோன்


Mudhirappiraiyan - முதிராப்பிறையன்


Mudhukattadi - முதுகாட்டாடி


Mudhukunriisan - முதுகுன்றீசன்


Mudivillan - முடிவில்லான்


Mukkanmurthi - முக்கண்மூர்த்தி


Mukkanan - முக்கணன்


Mukkanan - முக்கணான்


Mukkannan - முக்கண்ணன்


Mukkatkarumbu - முக்கட்கரும்பு


Mukkonanathan - முக்கோணநாதன்


Mulai - முளை


Mulaimadhiyan - முளைமதியன்


Mulaivenkiirran - முளைவெண்கீற்றன்


Mulan - மூலன்


Mulanathan - மூலநாதன்


Mulaththan - மூலத்தான்


Mullaivananathan - முல்லைவனநாதன்


Mummaiyinan - மும்மையினான்


Muni - முனி


Munnayanan - முன்னயனன்


Munnon - முன்னோன்


Munpan - முன்பன்


Munthai - முந்தை


Muppilar - மூப்பிலர்


Muppuram Eriththon - முப்புரம் எறித்தோன்


Murramadhiyan - முற்றாமதியன்


Murrunai - முற்றுணை


Murrunarndhon - முற்றுணர்ந்தோன்


Murrunychadaiyan - முற்றுஞ்சடையன்


Murththi - மூர்த்தி


Murugavudaiyar - முருகாவுடையார்


Murugudaiyar - முருகுடையார்


Muthaliyar - முதலியர்


Muthalvan - முதல்வன்


Muththan - முத்தன்


Muththar Vannan - முத்தார் வண்ணன்

Muththilangu Jodhi - முத்திலங்குஜோதி


Muththiyar - முத்தியர்


Muththu - முத்து


Muththumeni - முத்துமேனி


Muththuththiral - முத்துத்திரள்


Muvakkuzagan - மூவாக்குழகன்


Muvameniyan - மூவாமேனியன்


Muvamudhal - மூவாமுதல்


Muvarmudhal - மூவர்முதல்


Muvilaichchulan - மூவிலைச்சூலன்


Muvilaivelan - மூவிலைவேலன்


Muviziyon - மூவிழையோன்


Muyarchinathan - முயற்சிநாதன்


Muzudharindhon - முழுதறிந்தோன்


Muzudhon - முழுதோன்


Muzhumudhal - முழுமுதல்


Muzudhunarchodhi - முழுதுணர்ச்சோதி


Muzudhunarndhon - முழுதுணர்ந்தோன்


Nadan - நடன்


Nadhichadaiyan - நதிச்சடையன்


Nadhichudi - நதிசூடி


Nadhiyarchadaiyan - நதியார்ச்ச
டையன்


Nadhiyurchadaiyan - நதியூர்ச்சடையன்

Naduthariyappan - நடுத்தறியப்பன்


Naguthalaiyan - நகுதலையன்


Nakkan - நக்கன்


Nallan - நல்லான்


Nallasivam - நல்லசிவம்


Nalliruladi - நள்ளிருளாடி


Namban - நம்பன்


Nambi - நம்பி


Nanban - நண்பன்


Nandhi - நந்தி


Nandhiyar - நந்தியார்


Nanychamudhon - நஞ்சமுதோன்


Nanychanikantan - நஞ்சணிகண்டன்


Nanycharththon - நஞ்சார்த்தோன்


Nanychundon - நஞ்சுண்டோன்


Nanychunkantan - நஞ்சுண்கண்டன்


Nanychunkarunaiyan - நஞ்சுண்கருணையன்


Nanychunnamudhan - நஞ்சுண்ணமுதன்


Nanychunporai - நஞ்சுண்பொறை


Narchadaiyan - நற்ச்சடையன்


Naripagan - நாரிபாகன்


Narravan - நற்றவன்


Narrunai - நற்றுணை


Narrunainathan - நற்றுணைநாதன்


Nasaiyili - நசையிலி


Nathan - நாதன்


Nathi - நாதி


Nattamadi - நட்டமாடி


Nattamunron - நாட்டமூன்றோன்


Nattan - நட்டன்


Nattavan - நட்டவன்


Navalan - நாவலன்


Navalechcharan - நாவலேச்சரன்


Nayadi Yar - நாயாடி யார்


Nayan - நயன்


Nayanachchudaron - நயனச்சுடரோன்


Nayanamunran - நயனமூன்றன்


Nayananudhalon - நயனநுதலோன்


Nayanar - நாயனார்


Nayanaththazalon - நயனத்தழலோன்


Nedunychadaiyan - நெடுஞ்சடையன்


Nellivananathan - நெல்லிவனநாதன்


Neri - நெறி


Nerikattunayakan - நெறிகாட்டுநாயகன்


Nerrichchudaron - நெற்றிச்சுடரோன்


Nerrikkannan - நெற்றிக்கண்ணன்


Nerrinayanan - நெற்றிநயனன்


Nerriyilkannan - நெற்றியில்கண்ணன்


Nesan - நேசன்


Neyyadiyappan - நெய்யாடியப்பன்


Nidkandakan - நிட்கண்டகன்


Niilakantan - நீலகண்டன்


Niilakkudiyaran - நீலக்குடியரன்


Niilamidarran - நீலமிடற்றன்


Niilchadaiyan - நீள்சடையன்


Niinerinathan - நீனெறிநாதன்


Niiradi - நீறாடி


Niiranichemman - நீறணிச்செம்மான்


Niiranichudar - நீறணிசுடர்


Niiranikunram - நீறணிகுன்றம்


Niiranimani - நீறணிமணி


Niiraninudhalon - நீறணிநுதலோன்


Niiranipavalam - நீறணிபவளம்


Niiranisivan - நீறணிசிவன்


Niirarmeniyan - நீறர்மேனியன்


Niirchchadaiyan - நீர்ச்சடையன்


Niireruchadaiyan - நீறேறுசடையன்


Niireruchenniyan - நீறேறுசென்னியன்


Niirran - நீற்றன்


Niirudaimeni - நீறுடைமேனி


Nirupusi - நீறுபூசி


Nikarillar - நிகரில்லார்


Nilachadaiyan - நிலாச்சடையன்


Nilavanichadaiyan - நிலவணிச்சடையன்


Nilavarchadaiyan - நிலவார்ச்சடையன்


Nimalan - நிமலன்


Ninmalan - நின்மலன்


Ninmalakkozhunddhu - நீன்மலக்கொழுந்து


Nimirpunchadaiyan - நிமிர்புன்சடையன்


Niramayan - நிராமயன்


Niramba Azagiyan - நிரம்பஅழகியன்


Niraivu - நிறைவு


Niruththan - நிருத்தன்


Nithi - நீதி


Niththan - நித்தன்


Nokkamunron - நோக்கமூன்றோன்


Nokkuruanalon - நோக்குறுஅனலோன்


Nokkurukadhiron - நோக்குறுகதிரோன்


Nokkurumadhiyon - நோக்குறுமதியோன்


Nokkurunudhalon - நோக்குறுநுதலோன்


Noyyan - நொய்யன்


Nudhalorviziyan - நுதலோர்விழியன்


Nudhalviziyan - நுதல்விழியன்


Nudhalviziyon - நுதல்விழியோன்


Nudharkannan - நுதற்கண்ணன்


Nunnidaikuran - நுண்ணிடைகூறன்


Nunnidaipangan - நுண்ணிடைபங்கன்


Nunniyan - நுண்ணியன்


Odaniyan - ஓடணியன்


Odarmarban - ஓடார்மார்பன்


Odendhi - ஓடேந்தி


Odhanychudi - ஓதஞ்சூடி


Olirmeni - ஒளிர்மேனி


Ongkaran - ஓங்காரன்


Ongkaraththudporul - ஓங்காரத்துட்பொருள்


Opparili - ஒப்பாரிலி


Oppili - ஒப்பிலி


Orraippadavaravan - ஒற்றைப்படவரவன்


Oruthalar - ஒருதாளர்


Oruththan - ஒருத்தன்


Oruthunai - ஒருதுணை


Oruvamanilli - ஒருவமனில்லி


Oruvan - ஒருவன்


Ottiichan - ஓட்டீசன்


Padarchadaiyan - படர்ச்சடையன்


Padhakamparisuvaiththan - பாதகம்பரிசுவைத்தான்


Padhimadhinan - பாதிமாதினன்


Padikkasiindhan - படிகாசீந்தான்


Padikkasuvaiththaparaman- படிக்காசு வைத்த பரமன்


Padiran - படிறன்


Pagalpalliruththon - பகல்பல்லிறுத்தோன்


Pakavan - பகவன்


Palaivana Nathan - பாலைவனநாதன்


Palannaniirran - பாலன்னநீற்றன்


Palar - பாலர்


Palichchelvan - பலிச்செல்வன்


Paliithadhai - பாலீதாதை


Palikondan - பலிகொண்டான்


Palinginmeni - பளிங்கின்மேனி


Palitherchelvan - பலித்தேர்செல்வன்


Pallavanathan - பல்லவநாதன்


Palniirran - பால்நீற்றன்


Palugandha Iisan - பாலுகந்தஈசன்


Palvanna Nathan - பால்வண்ணநாதன்


Palvannan - பால்வண்ணன்


Pambaraiyan - பாம்பரையன்


Pampuranathan - பாம்புரநாதன்


Panban - பண்பன்


Pandangkan - பண்டங்கன்


Pandaram - பண்டாரம்


Pandarangan - பண்டரங்கன்


Pandarangan - பாண்டரங்கன்


Pandippiran - பாண்டிபிரான்


Pangkayapathan - பங்கயபாதன்


Panimadhiyon - பனிமதியோன்


Panimalaiyan - பனிமலையன்


Panivarparru - பணிவார்பற்று


Paraayththuraiyannal - பராய்த்துறையண்ணல்


Paramamurththi - பரமமூர்த்தி


Paraman - பரமன்


Paramayoki - பரமயோகி


Paramessuvaran - பரமேச்சுவரன்


Parametti - பரமேட்டி


Paramparan - பரம்பரன்


Paramporul - பரம்பொருள்


Paran - பரன்


Paranjchothi - பரஞ்சோதி


Paranjchudar - பரஞ்சுடர்


Paraparan - பராபரன்


Parasudaikkadavul - பரசுடைக்கடவுள்


Parasupani - பரசுபாணி


Parathaththuvan - பரதத்துவன்


Paridanychuzan - பாரிடஞ்சூழன்


Paridhiyappan - பரிதியப்பன்


Parrarran - பற்றற்றான்


Parraruppan - பற்றறுப்பான்


Parravan - பற்றவன்


Parru - பற்று


Paruppan - பருப்பன்


Parvati Manalan - பார்வதி மணாளன்


Pasamili - பாசமிலி


Pasanasan - பாசநாசன்


Pasuveri - பசுவேறி


Pasumpon - பசும்பொன்


Pasupathan - பாசுபதன்


Pasupathi - பசுபதி


Paththan - பத்தன்


Pattan - பட்டன்


Pavala Vannan - பவளவண்ணன்


Pavalach Cheyyon - பவளச்செய்யோன்


Pavalam - பவளம்


Pavan - பவன்


Pavanasan - பாவநாசன்


Pavanasar - பாவநாசர்


Payarruraran - பயற்றூரரன்


Pazaiyan - பழையான்


Pazaiyon - பழையோன்


Pazakan - பழகன்


Pazamalainathan - பழமலைநாதன்


Pazanappiran - பழனப்பிரான்


Pazavinaiyaruppan - பழவினையறுப்பான்


Pemman - பெம்மான்


Penbagan - பெண்பாகன்


Penkuran - பெண்கூறன்


Pennagiyaperuman - பெண்ணாகியபெருமான்


Pennamar Meniyan - பெண்ணமர் மேனியன்


Pennanaliyan - பெண்ணாணலியன்


Pennanmeni - பெண்ணாண்மேனி


Pennanuruvan - பெண்ணானுருவன்


Pennidaththan - பெண்ணிடத்தான்


Pennorubagan - பெண்ணொருபாகன்


Pennorupangan - பெண்ணொருபங்கன்


Pennudaipperundhakai - பெண்ணுடைப்பெருந்தகை


Penparrudhan - பெண்பாற்றூதன்


Peralan - பேராளன்


Perambalavanan - பேரம்பலவாணன்


Perarulalan - பேரருளாளன்


Perayiravan - பேராயிரவன்


Perchadaiyan - பேர்ச்சடையன்


Perezuththudaiyan - பேரெழுத்துடையான்


Perinban - பேரின்பன்


Periyakadavul - பெரியகடவுள்


Periyan - பெரியான்


Periya Peruman - பெரிய பெருமான்


Periyaperumanadikal - பெரியபெருமான் அடிகள்


Periyasivam - பெரியசிவம்


Periyavan - பெரியவன்


Peroli - பேரொளி


Perolippiran - பேரொளிப்பிரான்


Perrameri - பெற்றமேறி


Perramurthi - பெற்றமூர்த்தி


Peruman - பெருமான்


Perumanar - பெருமானார்


Perum Porul - பெரும் பொருள்


Perumpayan - பெரும்பயன்


Perundhevan - பெருந்தேவன்


Perunkarunaiyan - பெருங்கருணையன்


Perunthakai - பெருந்தகை


Perunthunai - பெருந்துணை


Perunychodhi - பெருஞ்சோதி


Peruvudaiyar - பெருவுடையார்


Pesarkiniyan - பேசற்கினியன்


Picchar - பிச்சர்


Pichchaiththevan - பிச்சைத்தேவன்


Pidar - பீடர்


Pinjgnakan - பிஞ்ஞகன்


Piraichchenniyan - பிறைச்சென்னியன்


Piraichudan - பிறைசூடன்


Piraichudi - பிறைசூடி


Piraikkanniyan - பிறைக்கண்ணியன்


Piraikkirran - பிறைக்கீற்றன்


Piraiyalan - பிறையாளன்


Piran - பிரான்


Pirapparuppon - பிறப்பறுப்போன்


Pirappili - பிறப்பிலி


Piravapperiyon - பிறவாப்பெரியோன்


Piriyadhanathan - பிரியாதநாதன்


Pitha - பிதா


Piththan - பித்தன்


Podiyadi - பொடியாடி


Podiyarmeni - பொடியார்மேனி


Pogam - போகம்


Pokaththan - போகத்தன்


Pon - பொன்


Ponmalaivillan - பொன்மலைவில்லான்


Ponmanuriyan - பொன்மானுரியான்


Ponmeni - பொன்மேனி


Ponnambalak Kuththan - பொன்னம்பலக்கூத்தன்


Ponnambalam - பொன்னம்பலம்


Ponnan - பொன்னன்


Ponnarmeni - பொன்னார்மேனி


Ponnayiramarulvon - பொன்னாயிரமருள்வோன்


Ponnuruvan - பொன்னுருவன்


Ponvaiththanayakam - பொன்வைத்தநாயகம்


Poraziyiindhan - போராழிஈந்தான்


Porchadaiyan - பொற்சசையன்


Poruppinan - பொருப்பினான்


Poyyili - பொய்யிலி


Pugaz - புகழ்


Pugazoli - புகழொளி


Pulaichchudi - பூளைச்சூடி


Puliththolan - புலித்தோலன்


Puliyadhaladaiyan - புலியதலாடையன்


Puliyadhalan - புலியதளன்


Puliyudaiyan - புலியுடையன்


Puliyuriyan - புலியுரியன்


Pulkanan - புள்காணான்


Punachadaiyan - புனசடையன்


Punalarchadaiyan - புனலார்சடையன்


Punalchudi - புனல்சூடி


Punalendhi - புனலேந்தி


Punanular - பூணநூலர்


Punarchadaiyan - புனற்சடையன்


Punarchip Porul - புணர்ச்சிப் பொருள்


Punavayilnathan - புனவாயில்நாதன்


Punchadaiyan - புன்சடையன்


Pungkavan - புங்கவன்


Punidhan - புனிதன்


Punniyamurththi - புண்ணியமூர்த்தி


Punniyan - புண்ணியன்


Puramaviththan - புரமவித்தான்


Purameriththan - புரமெரித்தான்


Purameydhan - புரமெய்தான்


Puramureriththan - புரமூரெரித்தான்


Puranamuni - புராணமுனி


Puranan - புராணன்


Puranycherran - புரஞ்செற்றான்


Puranychuttan - புரஞ்சுட்டான்


Purathanan - புராதனன்


Purichadaiyan - புரிசடையன்


Purinunmeni - புரிநூன்மேனி


Purameriththan - புரமெரித்தான்


Puranan - பூரணன்


Purari - புராரி


Purridankondar - புற்றிடங்கொண்டார்


Pusan - பூசன்


Puthanathar - பூதநாதர்


Puthanayakan - பூதநாயகன்


Puthapathi - பூதபதி


Puthiyan - புதியன்


Puthiyar - பூதியர்


Puththel - புத்தேள்


Puuvananaathan - பூவனநாதன்


Puuvananaathan - பூவணநாதன்


Puyangan - புயங்கன்


Saivan - சைவன்


Saivar - சைவர்


Sakalasivan - சகலசிவன்


Samavethar - சாமவேதர்


Sampu - சம்பு


Sangkaran - சங்கரன்


Santhirasekaran - சந்திரசேகரன்


Saranan - சாரணன்


Sathasivan - சதாசிவன்


Sathikithavarththamanar - சாதிகீதவர்த்தமானர்


Saththan - சத்தன்


Sathuran - சதுரன்


Sayampu - சயம்பு


Sedan - சேடன்


Seddi - செட்டி


Selvan - செல்வன்


Semman - செம்மான்


Sempon - செம்பொன்


Senneri - செந்நெறி


Sevakan - சேவகன்


Sevalon - சேவலோன்


Seyyan - செய்யன்


Shivan - சிவன்


Silampan - சிலம்பன்


Silan - சீலன்


Singkam - சிங்கம்


Siththan - சித்தன்


Siththar - சித்தர்


Sittan - சிட்டன்


Sivakkozundhu - சிவக்கொழுந்து


Sivalokan - சிவலோகன்


Sivamurththi - சிவமூர்த்தி


Sivan - சிவன்


                                 என்றும் இறை பணியில்           சிவமேஜெயம் - திருவடி முத்து கிருஷ்ணன் 
சிவத்தை போற்றுவோம் !!!     சித்தர்களை போற்றுவோம் !!!