வெள்ளி, செப்டம்பர் 02, 2011

குதம்பை சித்தர் பாடல்கள்

குதம்பை சித்தர் பாடல்கள் 


பூரணங் கண்டோரிப் பூமியிலேவரக்
காரண மில்லையடி - குதம்பாய்
காரண மில்லையடி.போங்காலம் நீங்கநற் பூரணம் கண்டோர்க்குச்
சாங்கால மில்லையடி - குதம்பாய்
சாங்கால மில்லையடி.செத்துப் பிறக்கின்ற தேவைத் துதிப்போர்க்கு
முத்திதா னில்லையடி - குதம்பாய்
முத்திதா 
னில்லையடி.வஸ்து தரிசன மாட்சியாய்க் கண்டோர்க்குக்
கஸ்திசற் றில்லையடி - குதம்பாய்
கஸ்திசற் 
றில்லையடி.பற்றற்ற வத்துவைப் பற்றறக் கண்டோர்க்குக்
குற்றங்க ளில்லையடி - குதம்பாய்
குற்றங்க 
ளில்லையடி.காட்சியாம் காட்சி கடந்த பிரமத்தைச்
சூட்சியாய்ப் பார்ப்பாயடி - குதம்பாய்
சூட்சியாய்ப் பார்ப்பாயடி.வெட்டவெளிக்குள் வெறும்பாழாய் நின்றதை
இட்டமாய்ப் பார்ப்பாயடி - குதம்பாய்
இட்டமாய்ப் பார்ப்பாயடி.எங்கு நிறைந்தே இருக்கின்ற சோதியை
அங்கத்துள் பார்ப்பாயடி - குதம்பாய்
அங்கத்துள் பார்ப்பாயடி.அண்டத்துக் கப்பால் அகன்ற சுடரினைப்
பிண்டத்துள் பார்ப்பாயடி - குதம்பாய்
பிண்டத்துள் பார்ப்பாயடி.ஆவித் துணையாகும் ஆராவமுதத்தைச்
சேவித்துக் கொள்வாயடி - குதம்பாய்
சேவித்துக் கொள்வாயடி.தீண்டா விளக்கினைத் தெய்வக் கொழுந்தினை
மாண்டாலும் போற்றிடுவாய் - குதம்பாய்
மாண்டாலும் போற்றிடுவாய்.அண்டமும் பிண்டமும் ஆக்கிய தேவனைத்
தெண்டனிட்டு ஏத்தடியே - குதம்பாய்
தெண்டனிட்டு ஏத்தடியே.விந்தை பராபர வத்தின் இணையடி
சிந்தையில் கொள்வாயடி - குதம்பாய்
சிந்தையில் கொள்வாயடி.விண்ணொளி யாக விளங்கும் பிரமமே
கண்ணொளி ஆகுமடி - குதம்பாய்
கண்ணொளி ஆகுமடி.பத்தி சற்றில்லாத பாமர பாவிக்கு
முத்தி சற்றில்லையடி - குதம்பாய்
முத்தி சற்
றில்லையடி.எல்லாப் பொருளுக்கு மேலான என்தேவைச்
சொல்லாமற் சொல்வாயடி - குதம்பாய்
சொல்லாமற் சொல்வாயடி.எந்த உயிர்க்கும் இரைதரும் ஈசனைச்
சந்ததம் வாழ்த்தடியோ - குதம்பாய்
சந்ததம் வாழ்த்தடியோ.காணக்கிடையாத கற்பாந்த கல்பத்தை
நாணாமல் ஏத்தடியே - குதம்பாய் 
நாணாமல் ஏத்தடியே.அணுவாய் பல்லண்டமா யானசிற்சோதியைத்
துணிவாய்நீ போற்றடியோ - குதம்பாய்
துணிவாய்நீ போற்றடியோ.மாணிக்கக் குன்றிற்கு மாசற்ற சோதிக்குக்
காணிக்கை நன்மனமே - குதம்பாய்
காணிக்கை நன்மனமே.சிவபெருமான் பெருமை கூறல் 


தேவருஞ் சித்தருந் தேடு முதல்வர்
மூவரு மாவாரடி - குதம்பாய்
மூவரு மாவாரடி.சத்தாகிச் சித்தாகித் தாபர சங்கமாய்
வித்தாகும் வத்துவடி - குதம்பாய்
வித்தாகும் வத்துவடி.உருவாகி அருவாகி ஒளியாகி வெளியாகித்
திருவாகி நின்றது காண் - குதம்பாய்
திருவாகி நின்றது காண்.நீரும் நெருப்பும் நெடுங்காற்று வானமும்
பாருமாய் நின்றதைக் காண் - குதம்பாய்
பாருமாய் நின்றதைக் காண்.புவனம் எல்லாங் கணப்போதே அழித்திடச்
சிவனாலே யாகுமடி - குதம்பாய்
சிவனாலே யாகுமடி.அவனசையா விடின் அணுவசை யாதென்றல்
புவனத்தி லுண்மையடி - குதம்பாய்
புவனத்தி 
லுண்மையடி.காரணஞ் சித்தென்றுங் காரியஞ் சத்தென்றும்
ஆரணஞ் சொல்லுமடி - குதம்பாய்
ஆரணஞ் சொல்லுமடி.காரணம் முன்னென்றுங் காரியம் பின்னென்றுந்
தாரணி சொல்லுமடி - குதம்பாய்
தாரணி சொல்லுமடி.ஆதிசகத் தென்று அநாதி மகத் தென்று
மேதினி கூறுமடி - குதம்பாய்
மேதினி கூறுமடி.ஐந்து தொழிற்கும் உரியோன் அநாதியை
மந்திரம் போற்றுமடி -குதம்பாய்
மந்திரம் போற்றுமடி.யானை தலையாய் எறும்பு கடை யாய்ப்பல்
சேனையைத் தந்தானடி - குதம்பாய்
சேனையைத் தந்தானடி.மண்ணள விட்டாலும் வத்துப் பெருமைக்கே
எண்ணளவு வில்லையடி - குதம்பாய்
எண்ணளவு வில்லையடி.ஆதியும் அந்தமும் ஆன ஒருவனே
சோதியாய் நின்றானடி - குதம்பாய்
சோதியாய் நின்றானடி.சீவனும் புத்தியும் சித்தமும் தந்தவன்
தேவன் அவனாமடி - குதம்பாய்
தேவன் அவனாமடி.சத்தம் சுயம்பு சுகுணம் சம்பூரணம்
சத்தியம் உள்ளானடி - குதம்பாய்
சத்தியம் உள்ளானடி.எங்கும் வியாபகம் ஈகை விவேங்கள்
பொங்கமா யுள்ளானடி - குதம்பாய்
பொங்கமா யுள்ளானடி.தீர்க்க ஆகாயம் தெரியா தன்மைபோல்
பார்க்கப் படாதானடி - குதம்பாய்
பார்க்கப்படா தானடி.ஆத்துமந் தன்னை அரூபமா எண்ணினாய்
கூத்தனவ்வா றல்லவோ - குதம்பாய்
கூத்தனவ்வா றல்லவோ.அண்டத்தைத் தேவனளிக்க எண் ணும்போதே
அண்டமுண் டாயிற்றடி - குதம்பாய்
அண்டமுண் டாயிற்றடி.வானம் முற்றாக வளர்ந்திடு சின்னங்கள்
தானவர் செய்தாரடி - குதம்பாய்
தானவர் செய்தாரடி.ஒன்று மில்லாவெளிக் குள்ளேபல் லண்டத்தை
நின்றிடச் செய்தானடி - குதம்பாய்
நின்றிடச் செய்தானடி.கருவி களில்லாமற் காணும்பல் லண்டங்கள்
உருவுறச் செய்தானடி - குதம்பாய்
உருவுறச் செய்தானடி.எல்லா உயிர்களும் எந்த உலகமும்
வல்லானைப் போற்றுமடி - குதம்பாய்
வல்லானைப் போற்றுமடி.என்றும் அழியாமை எங்கும்  நிறைவாகி
நின்றது பிரமமடி - குதம்பாய்
நின்றது பிரமமடி.கண்டத்தை யாள்கின்ற காவலர் போற்சோதி
அண்டத்தை யாள்கின்றதே - குதம்பாய்
அண்டத்தை யாள்கின்றதே.அண்டம் உண் டாகு முன்னாக அநாதியாய்க்
கண்டது பிரமமடி - குதம்பாய்
கண்டது பிரமமடி.எந்த உயிர் கட்கும் எந்த உலகிற்கும்
அந்தமாய் நின்றானடி - குதம்பாய்
அந்தமாய் நின்றாடின.தணிவான புத்தியால் தாணு அறியாதோர்
அணுவேனு மில்லையடி - குதம்பாய்
அணுவேனு மில்லையடி.மூன்று தொழிலினை மூர்த்திசெய் யாவிடில்
தோன்றா துலகமடி - குதம்பாய்
தோன்றா துலகமடி.சீரான தேவன் சிறப்பினைச் சொல்லவே
யாரலே யாகுமடி - குதம்பாய்
யாரலே யாகுமடி.முக்தியை அடையும் வழி  


எல்லார்க்கும் மேலான ஏகனைப் பற்றிய
வல்லார்க்கு முத்தியடி - குதம்பாய்
வல்லார்க்கு முத்தியடி.பற்றற நின்றானைப் பற்றறப் பற்றிடக்
கற்றார்க்கு முத்தியடி - குதம்பாய்
கற்றார்க்கு முத்தியடி.பந்தத்தை விட்டொளிர் பந்தத்தைப் பற்றினால்
சந்தத முத்தியடி - குதம்பாய்
சந்தத முத்தியடி.ஆமைபோல் ஐந்து மடக்கித் திரிகின்ற
ஊமைக்கு முத்தியடி - குதம்பாய்
ஊமைக்கு முத்தியடி.மந்தி மனத்தை வயப்படுத் திட்டார்க்கு
வந்தெய்தும் முத்தியடி - குதம்பாய்
வந்தெய்தும் முத்தியடி.அந்தக் கரணம் அடங்க அடக்கினால்
சொந்தம் பிரமமடி - குதம்பாய்
சொந்தம் பிரமமடி.தாய்குச் சரியான தற்பரம் சார்ந்திடில்
வாய்க்கும் பதவியடி - குதம்பாய்
வாய்க்கும் பதவியடி.சுத்த பிரமத்தைத் தொந்தமென்று ஓட்டினால்
சித்திக்கும் முத்தியடி - குதம்பாய்
சித்திக்கும் முத்தியடி.கன்றை விடாதுசெல் கற்றாவைப்போல் வத்தை
ஒன்றினால் முத்தியடி - குதம்பாய்
ஒன்றினால் முத்தியடி.கைக்கனி போலவே காசறு பிரமத்தில்
சொக்கினால் முத்தியடி - குதம்பாய்
சொக்கினால் முத்தியடி.நித்திய வத்துவை நீங்காது நாடினால்
முத்திதான் சித்திக்குமே - குதம்பாய்
முத்திதான் சித்திகுமே.உடலை பழித்தல் 


பேசரு நாற்றம் பெருகும் உடலுக்கு
வாசனை யேதுக்கடி - குதம்பாய்
வாசனை யேதுக்கடி.துற்கந்த மாய்மலஞ் சோரும் உடலுக்கு
நற்கந்த மேதுக்கடி - குதம்பாய்
நற்கந்த மேதுக்கடி.நீச்சுக் கவுச்சது நீங்கா மெய்க்கு மஞ்சள்
பூச்சுத்தான் ஏதுக்கடி - குதம்பாய்
பூச்சுத்தான் ஏதுக்கடி.சேலை மினுக்கதும் செம்பொன் மினுக்கதும்
மேலை மினுக்காமடி - குதம்பாய்
மேலை மினுக்காமடி.பீவாச முள்ளவள் பீறலு உடம்புக்குப்
பூவாச மேதுக்கடி - குதம்பாய்
பூவாச மேதுக்கடி.போராட்டஞ் செய்து புழுத்த வுடம்பிற்கு
நீராட்டம் ஏதுக்கடி - குதம்பாய்
நீராட்டம் ஏதுக்கடி.சீயு நிணமுந் திரண்ட உடம்பினை
ஆயுவ தேதுக்கடி - குதம்பாய்
ஆயுவ 
தேதுக்கடி.காகம் கழுகு களித்துண்ணும் மேனிக்கு
வாகன மேதுக்கடி - குதம்பாய்
வாகன மேதுக்கடி.கோவணத் தோடே கொளுத்தும் உடலுக்குப்
பூவணை யேதுக்கடி - குதம்பாய்
பூவணை யேதுக்கடி.பரத்தயரைப் பழித்தல் 


நெடுவரை போலவே நீண்ட கனதனம்
நடுவாக வந்ததடி - குதம்பாய்
நடுவாக வந்ததடி.கையால் அழைப்பது போல் உனது கண்
மையால் அழைப்பதென்ன - குதம்பாய்
மையால் அழைப்பதென்ன.முதிர்ந்த சுடுகாட்டில் முல்லையை ஒத்தபல்
உதிர்ந்து கிடக்குமடி - குதம்பாய்
உதிர்ந்து கிடக்குமடி.கழறும் கிளிமொழி காலஞ் சென்றாலது
குளறி அழியுமடி - குதம்பாய்
குளறி அழியுமடி.வளர்ந்து முறுக்காய் வயதில் எழுந்த தனம்
தளர்ந்து விழுந்திடுமே - குதம்பாய்
தளர்ந்து விழுந்திடுமே.பொருக்கின்றி மேனியில் பூரித்தெழுந்த தோல்
சுருக்கம் விழுந்திடுமே - குதம்பாய்
சுருக்கம் விழுந்திடுமே.கொள்ளையாகக் கொழுத்தே எழுந்த கண்
நொள்ளைய தாய்விடுமே - குதம்பாய்
நொள்ளைய தாய்விடுமே.மஞ்சு போலாகி வளர்ந்திடுங் கூந்தலும்
பஞ்சுபோ லாகிடுமே - குதம்பாய்
பஞ்சுபோ லாகிடுமே.பொன்னாலே செய்யாடி போன்ற உன்கன்னங்கள்
பின்னாலே ஒட்டிவிடும் - குதம்பாய்
பின்னாலே ஒட்டிவிடும்.நல்லாய் உன் ங்கமும் நன்கு நிமர்ந்தாலும் 
வில்லாய்ப்பின் கூனிவிடும் - குதம்பாய்
வில்லாய்ப்பின் கூனிவிடும்.முந்தி நடக்கின்ற மொய்ம்பும்சின் னாளையில்
குந்தி யிருக்கச் செய்யும் - குதம்பாய்
குந்தி 
யிருக்கச் செய்யும்.பிறக்கும்போ துற்ற பெருமையைப் போலவே
இறக்கும்போ தெய்துவிடும் - குதம்பாய்
இறக்கும்போ தெய்துவிடும்.விலக்க வேண்டியவை 


கோபம் பொறாமை கொடுஞ்சொல் வன்கோளிவை
பாபத்துக்கு ஏதுவடி - குதம்பாய்
பாபத்துக்கு ஏதுவடி.கள்ளங்கட் காமம் கொலைகள் கபடங்கள்
பள்ளத்திற் தள்ளுமடி - குதம்பாய்
பள்ளத்திற் தள்ளுமடி.பொருளாசை யுள்ள இப்பூமியில் உள்ளோருக்கு
இருளாம் நரகமடி - குதம்பாய்
இருளாம் நரகமடி.கற்புள்ள மாதைக் கலக்க நினைக்கினும்
வற்புள்ள பாவமடி - குதம்பாய்
வற்புள்ள பாவமடி.தாழாமல் உத்தமர் தம்மை இகழ்வது
கீழாம் நரகமடி - குதம்பாய்
கீழாம் நரகமடி.சுத்த பிரமத்தைத் தோத்திரம் செய்யார்க்கு
நித்தம் நரகமடி - குதம்பாய்
நித்தம் நரகமடி.எப்பாரும் போற்றும் இறையை நினையார்க்குத்
தப்பா நரகமடி - குதம்பாய்
தப்பா நரகமடி.பாழாகப் பூசைகள் பண்ணும் மடையர்க்கே
ஏழாம் நரகமடி - குதம்பாய்
ஏழாம் நரகமடி.காயம் எடுத் தாதி கர்த்தரை எண்ணார்க்குத்
தீயாம் நரகமடி - குதம்பாய்
தீயாம் நரகமடி.அன்போடு நற்பத்தி ஆதிமேல் வையார்க்குத்
துன்பாம் நரகமடி - குதம்பாய்
துன்பாம் நரகமடி.பொய்க் குருக்களை பழித்தல்


செங்காவி பூண்டு தெருவில் அலைவோர்க்கு
எங்காகும் நல்வழியே - குதம்பாய்
எங்காகும் நல்வழியே.மாத்திரைக் கோல்கொண்டு மாரீசஞ் செய்வார்க்குச்
சாத்திர மேதுக்கடி - குதம்பாய்
சாத்திர மேதுக்கடி.வெண்ணீறு பூசியே வீதியில் வந்தோர்க்குப்
பெண்ணாசை யேதுக்கடி - குதம்பாய்
பெண்ணாசை யேதுக்கடி.ஒப்பிலாத் தேவனை உள்ளத்தில் வைத்தோர்க்குக்
கப்பறை யேதுக்கடி - குதம்பாய்
கப்பறை யேதுக்கடி.சான்றோர் எனச் சொல்லித் தத்துவம் தேர்ந்தோர்க்கு
மான்தோ லேதுக்கடி - குதம்பாய்
மான்தோ லேதுக்கடி.நாடி மனத்தினை நாதன்பால் வைத்தோர்க்குத்
தாடிசடை யேனோ - குதம்பாய்
தாடிசடை யேனோ.நாதற்கு உறவாகி நற்தவம் சார்ந்தோர்க்குப்
பாதக் குறடுமுண்டோ - குதம்பாய்
பாதக் குறடுமுண்டோ.தபநிலை கண்டாதி தன்வழி பட்டோர்க்குச்
செபமாலை யேதுக்கடி - குதம்பாய்
செபமாலை யேதுக்கடி.பங்கொடு பங்கில்லாப் பாழ்வெளி கண்டோர்க்கு
லங்கோ டேதுக்கடி - குதம்பாய்
லங்கோ டேதுக்கடி.பொருள் நிலையாமை 


தேடிய செம்பொன்னும் செத்தபோ துன்னோடு
நாடி வருவதுண்டோ - குதம்பாய்
நாடி வருவதுண்டோ.போம்போது தேடும் பொருளில் அணுவேனும்
சாம்போது தான்வருமோ - குதம்பாய்
சாம்போது தான்வருமோ.காசினிமுற்றாயுன் கைவச மாயினும்
தூசேனும் பின்வருமோ - குதம்பாய்
தூசேனும் பின்வருமோ.உற்றார் உறவின ஊரார் பிறந்தவர்
பெற்றார்துணை யாவரோ - குதம்பாய்
பெற்றார்துணை யாவரோ.மெய்ப்பணி கொள்ளாத மேதினி மாந்தர்க்குப்
பொய்ப்பணி யேதுக்கடி - குதம்பாய்
பொய்ப்பணி யேதுக்கடி.விண்ணாசை தன்னை விரும்பாத மக்கட்கு
மண்ணாசை யேதுக்கடி - குதம்பாய்
மண்ணாசை யேதுக்கடி.சேனைகள் பூந்தேர் திரண்ட மனுத்திரள்
யானையும் நில்லாதடி -குதம்பாய்
யானையும் நில்லாதடி.செங்கோல் செலுத்திய செல்வமும் ஓர்காலம்
தங்காது அழியுமடி - குதம்பாய்
தங்காது அழியுமடி.கூடங்கள் மாடங்கள் கோபுர மாபுரம்
கூடவே வாராதடி - கும்பாய்
கூடவே வாராதடி .நம்முடன் வருபவை 


நல்வினை தீவினை நாடிப் புரிந்தோர்பால்
செல்வன் நிச்சயமே - குதம்பாய்
செல்வன நிச்சயமே.செய்தவம் செய்கொலை செய்தர்மம் தன்னொடும்
எய்த வருவனவே - குதம்பாய்
எய்த வருவனவே.முத்தி அளித்திடு மூர்த்தியைப் போற்றிசெய
பத்தியும் பின்வருமே - குதம்பாய்
பத்தியும் பின்வருமே.பற்றை துறத்தல் 


இச்சைப் பிறப்பினை எய்விக்கு என்றது
நிச்சய மாகுமடி - குதம்பாய்
நிச்சய மாகுமடி.வல்லமை யாகவே வாஞ்சை ஒழித்திட்டால்
நல்ல துறவாமடி குதம்பாய்
நல்ல துறவாமடி.ஆசை அறுத்தோர்க்கே ஆனந்தம் உண்டென்ற
ஓசையைக் கேட்டிலையோ - குதம்பாய்
ஓசையைக் கேட்டிலையோ .தேக்கிய ஆசையைச் சீயென்று ஒறுத்தோரே
பாக்கிய வான்களடி - குதம்பாய்
பாக்கிய வான்களடி.இன்பங்கள் எய்திட விச்சை உறாதார்க்குத்
துன்பங்கள் உண்டாமடி - குதம்பாய்
துன்பங்கள் உண்டாமடி.துறவிகள் ஆளாசை துறந்து விடுவரேல்
பிறவிகள் இல்லையடி - குதம்பாய்
பிறவிகள் இல்லையடி.  தவத்தின் பெருமை கூறல்


கொல்லா விரதம் குளிர்பசி நீக்குதல்
நல்ல விரதமடி - குதம்பாய்
நல்ல விரதமடி.தவநிலை ஒன்றனைச் சாராத மாந்தர்கள்
அவநிலை யாவாரடி - குதம்பாய்
அவநிலை யாவாரடி.தவமதை எந்நாளுஞ் சாதிக்க வல்லார்க்குச்
சிவமது கைவசமே - குதம்பாய்
சிவமது கைவசமே.காமனை வென்று கடுந்தவஞ் செய்வோர்க்கு
ஏமன் பயப்படுவான் - குதம்பாய்
ஏமன் பயப்படுவான்.யோகந் தான்வேண்டி உறுதிகொள் யோகிக்கு
மோகந்தான் இல்லையடி - குதம்பாய்
மோகந்தான் இல்லையடி.காலங்கள் கண்டு கடிந்த துறவோர்க்குக்
கோலங்கள் உண்டாமடி - குதம்பாய்
கோலங்கள் உண்டாமடி.ஐம்புலன் வென்றே அனைத்துந் துறந்தோர்கள்
சம்புவைக் காண்பாரடி - குதம்பாய்
சம்புவைக் காண்பாரடி.பொய்மை வெறுத்திட்டு மெய்யை விரும்பினோர்
மெய்யவர் ஆவாரடி - குதம்பாய்
மெய்யவர் ஆவாரடி.யான்என தென்னும் இருவகைப் பற்றற்றோன்
வானவன் ஆவானடி - குதம்பாய்
வானவன் ஆவானடி.அகம்புறம் ஆனபற் றற்றமெய்ஞ் ஞானிக்கு
நகுபிறப்பு இல்லையடி - குதம்பாய்
நகுபிறப்பு இல்லையடி.பற்றறில் துன்பமும் பற்றறும் இன்பமும்
முற்றாக எய்துமடி - குதம்பாய்
முற்றாக எய்துமடி.அறிவுநிலை கூறல்


பொய்ஞ்ஞானம் நீக்கியே பூரணம் சார்தற்கு
மெய்ஞ்ஞானம் வேண்டுமடி - குதம்பாய்
மெய்ஞ்ஞானம் வேண்டுமடி.பிறவியை நீக்கிடப் பேரின்பம் நோக்கிய 
அறிவு பெரிதாமடி - குதம்பாய்
அறிவு பெரிதாமடி.தத்துவமாகவே சத்துப்பொருள் கண்டால்
தத்துவ ஞானமடி - குதம்பாய்
தத்துவ ஞானமடி.அண்டத்தைக் கண்டதை ஆக்கினோன் உண்டென்று
கண்டது அறிவாமடி - குதம்பாய்
கண்டது அறிவாமடி.முக்குற்றம் நீக்கமுயலும் மெய்ஞ் ஞானமே
தக்கமெய்ஞ் ஞானமடி - குதம்பாய்
தக்கமெய்ஞ் ஞானமடி.போதம் இதென்றுமெய்ப் போதநிலை காணல்
போதம தாகுமடி - குதம்பாய்
போதம தாகுமடி.சாதி வேறுபாட்டை சாடுதல் 


ஆண்சாதி பெண்சாதி யாகும் இருசாதி
வீண்சாதி மற்றவெல்லாம் - குதம்பாய்
வீண்சாதி மற்றவெல்லாம்.பார்ப்பார்கள் மேலென்றும் பறையர்கள் கீழென்றும்
தீர்ப்பாகச் சொல்வதென்ன - குதம்பாய்
தீர்ப்பாகச் சொல்வதென்ன .பார்ப்பாரைக் கர்த்தர் பறையரைப் போலவே
தீர்ப்பாய்ப் படைத்தாரடி - குதம்பாய்
தீர்ப்பாய்ப் படைத்தாரடி.பற்பல சாதியாய்ப் பாரிற் பகுத்தது
கற்பனை யாகுமடி - குதம்பாய்
கற்பனை யாகுமடி.சுட்டிடுஞ் சாதிப்பேர் கட்டுச்சொல் லல்லாமல்
தொட்டிடும் வத்தல்லவே - குதம்பாய்
தொட்டிடும் வத்தல்லவே.ஆதி பரப்பிரமம் ஆக்கு மக்காலையில்
சாதிகள் இல்லையடி - குதம்பாய்
சாதிகள் இல்லையடி.சாதிவேறு என்றே தரம்பிரிப் போருக்குச்
சோதிவே றாகுமடி - குதம்பாய்
சோதிவே றாகுமடி.நீதிமானென்றே நெறியாய் இருப்பானே
சாதிமா னாவானடி - குதம்பாய்
சாதிமா னாவானடி.சாதி ஒன்றில்லை சமயம் ஒன்றில்லை யென்று
ஓதி உணர்ந் தறிவாய் - குதம்பாய்
ஓதி உணர்ந் தறிவாய். சமயங்களை சாடுதல்


தன்புத்தி தெய்வமாய்ச் சாற்றிய சார்வாகம்
புன்புத்தி யாகுமடி - குதம்பாய்
புன்புத்தி யாகுமடி.கல்லினைச் செம்பினைக் கட்டையைக் கும்பிடல்
புல்லறி வாகுமடி - குதம்பாய்
புல்லறி வாகுமடி.அண்டத்தைக் கண்டு அநாதியில் என்பவர்
கொண்ட கருத்தவமே - குதம்பாய்
கொண்ட கருத்தவமே.பெண்ணின்ப முத்தியாய்ப் பேசும்பா டாண்மதம்
கண்ணின்மை ஆகுமடி - குதம்பாய்
கண்ணின்மை ஆகுமடி.சூரியன் தெய்மாய்ச் சுட்டுஞ் சமயந்தான்
காரிய மல்லவடி - குதம்பாய்
காரிய மல்லவடி.மனம்தெய்வ மென்று மகிழ்ந்து கொண்டாடிய
இனமதி ஈனமடி - குதம்பாய்
இனமதி ஈனமடி.பற்பல மார்க்கம் பகர்ந்திடும் வேதங்கள்
கற்பனை யாகுமடி - குதம்பாய்
கற்பனை யாகுமடி.நீண்ட குரங்கை நெடிய பருந்தினை
வேண்டப் பயன்வருமோ - குதம்பாய்
வேண்டப் பயன்வருமோ .மெய்த்தேவன் ஒன்றென்று வேண்டாத பன்மதம்
பொய்த்தேவைப் போற்றுமடி - குதம்பாய்
பொய்த்தேவைப் போற்றுமடி.மந்திரநிலை கூறல் 


நாற்பத்து முக்கோணம் நாடும் எழுத்தெலாம்
மேற்பற்றிக் கண்டறி நீ - குதம்பாய்
மேற்பற்றிக் கண்டறி நீ.சட்கோணத்து உள்ளந்தச் சண்முக வக்கரம்
உட்கோணத் துள்ளறி நீ - குதம்பாய்
உட்கோணத் துள்ளறி நீ.ஐந்தெழுத்து ஐந்தறைக் கார்ந்திடும் அவ்வாறே
சிந்தையுள் கண்டறி நீ - குதம்பாய்
சிந்தையுள் கண்டறி நீ.வாதநிலை கூறல் 


ஆறாறு காரமும் நூறுமே சேர்ந்திடில்
வீறான முப்பாமடி - குதம்பாய்
வீறான முப்பாமடி.விந்தொடு நாதம் விளங்கத் துலங்கினால்
வந்தது வாதமடி - குதம்பாய்
வந்தது வாதமடி.அப்பினைக் கொண்டந்த உப்பினைக் கட்டினால்
முப்பூ வாகுமடி - குதம்பாய்
முப்பூ வாகுமடி.உள்ளக் கருவியே உண்மை வாத மன்றிக்
கொள்ளக் கிடையாதடி - குதம்பாய்
கொள்ளக் கிடையாதடி.பெண்ணாலே வாதம் பிறப்பதே அல்லாமல்
மண்ணாலே இல்லையடி - குதம்பாய்
மண்ணாலே இல்லையடி.ஐந்து சரக்கொடு விந்துநா தம் சேரில்
வெந்திடும் லோகமடி - குதம்பாய்
வெந்திடும் லோகமடி.  வாசி நிலை கூறல்


முப்பிணி தன்னை அறியாத மூடர்கள்
எப்பிணி தீர்ப்பாரடி - குதம்பாய்
எப்பிணி தீர்ப்பாரடி.எட்டெட்டும் கட்டி இருக்குமேற் தீயினிற்
விட்டோடும் நோய்கள் எல்லாம் - குதம்பாய்
விட்டோடும் நோய்கள் எல்லாம்.நாடி ஒருபது நன்காய் அறிந்திடில்
ஓடிவிடும் பிணியே - குதம்பாய்
ஓடுவிடும் பிணியே.சத்தவகை தாது தன்னை அறிந்தவன்
சுத்த வயித்தியனே - குதம்பாய்
சுத்த வயித்தியனே.வாயு ஒருபத்தும் வாய்த்த நிலைகண்டோன்
ஆயுள் அறிவானடி - குதம்பாய்
ஆயுள் அறிவானடி.ஆயுள் வேதப்படி அவிழ்த முடித்திடில்
மாயும் வியாதியடி - குதம்பாய்
மாயும் வியாதிபடி.  காயகற்பநிலை கூறல் 


பொற்பாந்த முப்பூவைப் போதம் பொசித்தவர்
கற்பாந்தம் வாழ்வாரடி - குதம்பாய்
கற்பாந்தம் வாழ்வாரடி.வேவாத முப்பூவை வேண்டி உண் டார்பாரில்
சாவாமல் வாழ்வாரடி - குதம்பாய்
சாவாமல் வாழ்வாரடி.விந்து விடார்களே வெடிய சுடலையில்
வெந்து விடார்களடி - குதம்பாய்
வெந்து விடார்களடி.தொல்லைச் சடம்விட்டுச் சுட்ட சடம்கொண்டோர்
எல்லையில் வாழ்வாரடி - குதம்பாய்
எல்லையில் வாழ்வாரடி.தோற்பையை நீக்கிநற் சோதிப்பை கொண்டவர்
மேற்பைநஞ் சுண்பாரடி - குதம்பாய்
மேற்பைநஞ் சுண்பாரடி.மாற்றினை ஏற்ற வயங்கும்நெடி யோர்களே
கூற்றினை வெல்வாரடி - குதம்பாய்
கூற்றினை வெல்வாரடி. தல யாத்திரை பழித்தல்


கோயில் பலதேடிக் கும்பிட்ட தால்உனக்கு
ஏயும் பலன் வருமோ - குதம்பாய்
ஏயும் பலன் வருமோ .சித்தத் தலம்போலத் தெய்வம் இருக்கின்ற
சுத்தத் தலங்களுண்டோ - குதம்பாய்
சுத்தத் தலங்களுண்டோ .மெய்த்தலத்து இல்லாத மெய்ப்பொருள் ஆனவர்
பொய்த்தலத் தெய்வத்துண்டோ - குதம்பாய்
பொய்த்தலத் தெய்வத்துண்டோ .சிற்பர்கள் கட்டுந் திருக்கோயில் உள்ளாகத்
தற்பரம் வாழ்வதுண்டோ - குதம்பாய்
தற்பரம் வாழ்வதுண்டோ .தன்னால் உண்டாம்சிட்டி தன்னாலே சிட்டித்த
புன்கோயில் உள்ளவன்யார் - குதம்பாய்
புன்கோயில் உள்ளவன்யார் .அன்பான பத்தர் அகக்கோயில் கர்த்தற்கே
இன்பான கோயிலடி - குதம்பாய்
இன்பான கோயிலடி.ஈசன் இருப்பிடங் கூறல்


தன்னுள் விளங்கிய சம்புவைக் காணாது
மன்னும் தலத்தெய்வதென் - குதம்பாய்
மன்னும் தலத்தெய்வதென் .இருந்த இடத்தில் இருந்தே அறியாமல்
வருந்தித் திரிவதென்னோ - குதம்பாய்
வருந்தித் திரிவதென்னோ .காசி ராமேச்சுரம் கால் நோவச் சென்றாலும்
ஈசனைக் காணுவையோ - குதம்பாய்
ஈசனைக் காணுவையோ .பூவதில் நாளும் பொருந்தித் திரியினும்
தேவனைக் காணுவையோ - குதம்பாய்
தேவனைக் காணுவையோ .உள்ளங்கால் வெள்ளெலும்பாக உலாவினும்
வள்ளலைக் காணுவையோ - குதம்பாய்
வள்ளலைக் காணுவையோ .போரினில் ஊசி பொறுக்கத் துணிதல்போல்
ஆரியன் தேடுதலே - குதம்பாய்
ஆரியன் தேடுதலே.சாதனை யாலே தனிப்பதஞ் சேரார்க்கு
வேதனை யாகுமடி - குதம்பாய்
வேதனை யாகுமடி.வேதனை நீங்கி விடாது தொடர்ந் தோரே
நாதனைக் காணுவர்காண் - குதம்பாய்
நாதனைக் காணுவர்காண்.நாடில் வழக்கம் அறிந்து செறிந்தவர்
நீடொளி காணுவரே - குதம்பாய்
நீடொளி காணுவரே.   அஞ்ஞானத்தை பழித்தல் 


மீளா வியாதியில் மேன்மேலும் நொந்தார்க்கு
நாளேது கோளேதடி - குதம்பாய்
நாளேது கோளேதடி.தீட்டால் உடம்பு திறங்கொண்டிருக்கையில்
தீட்டென்று சொல்வதென்னை - குதம்பாய்
தீட்டென்று சொல்வதென்னை .செத்தபின் சாப்பறை செத்தார்க்குச் சேவித்தால்
சத்தம் அறிவாரடி - குதம்பாய்
சத்தம் அறிவாரடி.தந்தைதாய் செய்வினை சந்ததிக்கு ஆமென்பார்
சிந்தை தெளிந்திலரே - குதம்பாய்
சிந்தை தெளிந்திலரே.பிள்ளைகள் செய்தன்மம் பெற்றோர்க்கு உறுமென்றால்
வெள்ளறி வாகுமடி - குதம்பாய்
வெள்ளறி வாகுமடி.பந்தவினைக்கு ஈடாடிப் பாரிற் பிறந்தோர்க்குச்
சொந்தமது இல்லையடி - குதம்பாய்
சொந்தமது இல்லையடி.பார்ப்பார் சடங்கு பலனின்று பாரிலே
தீர்ப்பாக எண்ணிடுவாய் - குதம்பாய்
தீர்ப்பாக எண்ணிடுவாய்.அந்தணர்க்கு ஆவை அளித்தோர்கள் ஆவிக்குச்
சொந்தமோ முத்தியடி - குதம்பாய்
சொந்தமோ முத்தியடி.வேதியர் கட்டிய வீணான வேதத்தைச்
சோதித்துத் தள்ளடியோ - குதம்பாய்
சோதித்துத் தள்ளடியோ.தன்பாவம் நீக்காத தன்மயர் மற்றவர்
வன்பாவம் நீக்குவரோ - குதம்பாய்
வன்பாவம் நீக்குவரோ .வேள்வியில் ஆட்டினை வேவச்செய்து உண்போர்க்கு
மீள்வழி இல்லையடி - குதம்பாய்
மீள்வழி இல்லையடி.வேதம் புராணம் விளங்கிய சாத்திரம்
போதனை ஆகுமடி - குதம்பாய்
போதனை ஆகுமடி.யாகாதி கன்மங்கள் யாவும் சடங்குகள்
ஆகாத செய்கையடி - குதம்பாய்
ஆகாத செய்கையடி.சாற்றும் சகுணங்கள் சந்தியா வந்தனம்
போற்றும் அறிவீனமே - குதம்பாய்
போற்றும் அறிவீனமே.ஆனதோர் நாள் என்றல் ஆகாத நாள் என்றல்
ஞானம்இல் லாமையடி - குதம்பாய்
ஞானம்இல் லாமையடி.அஞ்சனம் என்றது தறியாமல் ஏய்க்குதல்
வஞ்சனை ஆகுமடி - குதம்பாய்
வஞ்சனை 
ஆகுமடி.மாய வித்தை பல மாநிலத்தில் செய்கை
தீய தொழி லாமடி - குதம்பாய்
தீய தொழி லாமடி.கருவை அழித்துக் கன்மத்தொழில் செய்குதல்
திருவை அழிக்குமடி - குதம்பாய்
திருவை அழிக்குமடி.மாரணஞ் செய்துபல் மாந்தரைக் கொல்வது
சூரண மாக்குமடி - குதம்பாய்
சூரண மாக்குமடி.பொய்யான சோதிடர் பொய்மொழி யாவுமே
வெய்ய மயக்கமடி - குதம்பாய்
வெய்ய மயக்கமடி.மெய்க்குறி கண்டு விளங்க அறியார்க்குப்
பொய்க்குறி யேதுக்கடி - குதம்பாய்
பொய்க்குறி யேதுக்கடி.நாயாட்ட மாய் நகைத்துழல் மூடர்க்குப் 
பேயாட்ட மேதுக்கடி - குதம்பாய்
பேயாட்ட மேதுக்கடி.மந்திர மூலம் வகுத்தறி யாதார்க்குத்
தந்திரம் ஏதுக்கடி - குதம்பாய்
தந்திரம் ஏதுக்கடி.வாதமென்றே பொய்யை வாயிற் புடைப்போர்க்குச்
சேதம் மிகவருமே - குதம்பாய்
வேதம் மிகவருமே.வெட்ட வெளிதன்னை மெய்யென் றிருப்போர்க்கு
பட்டய மேதுக்கடி - குதம்பாய்
பட்டய மேதுக்கடி.மெய்ப்பொருள் கண்டு விளங்கும் மெய்ஞ்ஞானிக்கு
கற்பங்க ளேதுக்கடி - குதம்பாய்
கற்பங்க ளேதுக்கடி.காணாமற் கண்டு கருத்தோ டிருப்பார்க்கு
வீணாசை யேதுக்கடி - குதம்பாய்
வீணாசை யேதுக்கடி.வஞ்சக மற்று வழிதனைக் கண்டோர்க்கு
சஞ்சல மேதுக்கடி - குதம்பாய்
சஞ்சல மேதுக்கடி.ஆதார மான அடிமுடி கண்டோர்க்கு 
வாதாட்ட மேதுக்கடி - குதம்பாய்
வாதாட்ட மேதுக்கடி.நித்திரை கெட்டு நினைவோ டிருப்போர்க்கு
முத்திரை யேதுக்கடி - குதம்பாய்
முத்திரை யேதுக்கடி.தந்திர மான தலந்தனில் நிற்போர்க்கு
மந்திர மேதுக்கடி - குதம்பாய்
மந்திர மேதுக்கடி.சத்தியமான தவத்தி லிருப்போர்க்கு
உத்திய மேதுக்கடி - குதம்பாய்
உத்திய மேதுக்கடி.நாட்டத்தைப் பற்றி நடுவணை சேர்வோர்க்கு
வாட்டங்க ளேதுக்கடி - குதம்பாய்
வாட்டங்க ளேதுக்கடி.முத்தமிழ் கற்று முயங்குமெய்ஞ் ஞானிக்கு
சத்தங்க ளேதுக்கடி - குதம்பாய்
சத்தங்க ளேதுக்கடி.உச்சிக்கு மேற்சென்று உயர்வெளி கண்டோருக்கு
இச்சிப்பிங் கேதுக்கடி - குதம்பாய்
இச்சிப்பிங் கேதுக்கடி.வேகாமல் வெந்து வெளியொளி கண்டோர்க்கு
மோகாந்த மேதுக்கடி - குதம்பாய்
மோகாந்த மேதுக்கடி.சாகாமற் றாண்டி தனிவழி போவார்க்கு
ஏகாந்த மேதுக்கடி - குதம்பாய்
ஏகாந்த மேதுக்கடி.அந்தரந் தன்னி லசைந்தாடு முத்தர்க்குத்
தந்திர மேதுக்கடி - குதம்பாய்
தந்திர மேதுக்கடி.ஆனந்தம் பொங்கி அறிவோ டிருப்போர்க்கு
ஞானந்தா னேதுக்கடி - குதம்பாய்
ஞானந்தா னேதுக்கடி.சித்திரக் கூட்டத்தைத் தினந்தினங் காண்போர்க்குப்
பத்திர மேதுக்கடி - குதம்பாய்
பத்திர மேதுக்கடி.முக்கோணந் தன்னில் முளைத்தமெய்ஞ் ஞானிக்குச்
சட்கோண மேதுக்கடி - குதம்பாய்
சட்கோண மேதுக்கடி.அட்டதிக் கெல்லால் அசைந்தாடும் நாதர்க்கு
நட்டணை யேதுக்கடி - குதம்பாய்
நட்டணை யேதுக்கடி.முத்திபெற் றுள்ளம் முயங்குமெய்ஞ் ஞானிக்குப்
பத்திய மேதுக்கடி - குதம்பாய்
பத்திய மேதுக்கடி.அல்லலை நீக்கி அறிவோ டிருப்பார்க்குப்
பல்லாக் கேதுக்கடி - குதம்பாய்
பல்லாக் கேதுக்கடி.அட்டாங்கயோகம் அறிந்தமெய்ஞ் ஞானிக்கு
முட்டாங்க மேதுக்கடி - குதம்பாய்
முட்டாங்க மேதுக்கடி.வேகம் அடக்கி விளங்குமெய்ஞ் ஞானிக்கு
யோகந்தா னேதுக்கடி - குதம்பாய்
யோகந்தா னேதுக்கடி.மாத்தானை வென்று மலைமே லிருப்போர்க்குப்
பூத்தான மேதுக்கடி - குதம்பாய்
பூத்தான மேதுக்கடி.செத்தாமரைப் போலத் திரியுமெய்ஞ் ஞானிக்குக்
கைத்தாள மேதுக்கடி - குதம்பாய்
கைத்தாள மேதுக்கடி.கண்டாரை நோக்கிக் கருத்தோ டிருப்போர்க்குக்
கொண்டாட்ட மேதுக்கடி - குதம்பாய்
கொண்டாட்ட மேதுக்கடி.காலனை வென்ற கருத்தறி வாளர்க்குக்
கோலங்க ளேதுக்கடி - குதம்பாய்
கோலங்க ளேதுக்கடி.வெண்காய முண்டு மிளகுண்டு சுக்குண்டு
உண்காய மேதுக்கடி - குதம்பாய்
உண்காய மேதுக்கடி.மாங்காய்ப்பா லுண்டு மலைமே லிருப்போர்க்குத்
தேங்காய்ப்பா லேதுக்கடி - குதம்பாய்
தேங்காய்ப்பா லேதுக்கடி.பட்டணஞ் சுற்றிப் பகலே திரிவார்க்கு
முட்டாக் கேதுக்கடி - குதம்பாய்
முட்டாக் கேதுக்கடி.தாவார மில்லை தனக்கொரு வீடில்லை
தேவார மேதுக்கடி - குதம்பாய்
தேவார மேதுக்கடி.தன்னை யறிந்து தலைவனைச் சேர்ந்தோர்க்கு 
பின்னாசை யேதுக்கடி - குதம்பாய்
பின்னாசை யேதுக்கடி.பத்தாவுந் தானும் பதியோ டிருப்போர்க்கு
உத்தார மேதுக்கடி - குதம்பாய்
உத்தார மேதுக்கடி.                            குதம்பை சித்தர் பாடல் முற்றிற்று  

1 கருத்து: